5 iunie 2016, ziua în care alegem primarul și consilierii locali

sectie_votare_Zi important? pentru to?i cet??enii cu drept de vot din România. Românii sunt a?tepta?i la urme pentru alegerea primarilor ?i consilierilor, pharmacy pentru urm?torii patru ani de zile. Sec?iile de votare vor fi deschise de la ora 7.00 diminea?a ?i se vor închide la ora 21.00.

La Pa?cani candideaz? pentru func?ia de primar 6 persoane. De asemenea, fiecare partid are o lista de membri pentru consiliul local. La Pa?cani legislativul local va fi alc?tuit din 19 consilieri. În municipiu ?i suburbii sunt amenajate 27 sec?ii de votare pentru un num?r de 35.979 aleg?tori.

La Târgu Frumos s-au înscris în cursa electoral? pentru func?ia de primar 6 candida?i, iar pentru consiliul local fiecare partid propune un num?r de consilieri, care sa fac? parte din cei 17 care vor forma legislativul în urm?torii patru ani. Pentru cele 11.782 persoane cu drept de vot s-au pus la dispozi?ie 8 sec?ii de votare.

La Hîrl?u sunt a?tepta?i 9.529 de locuitori s? aleag? cine va conduce ora?ul în urm?torii 4 ani. În cursa electoral? s-au înscris 5 candida?i. Au fost amenajate 5 sec?ii de votare în ora? ?i 2 la Pârcovaci.

Duminic? fiecare votant va primi 3 buletine, unul pentru primar, pentru consilieri locali ?i consilieri jude?eni. Pentru ca buletinul de vot s? nu fie declarat nul, ?tampila cu men?iunea „Votat” se aplic? în interiorul patrulaterului care cuprinde lista de candida?i sau numele candidatului pe care dori?i s? îl alege?i. Dup? aplicarea ?tampilei, se îndoaie buletinele de vot ?i se introduc în urne.

Dup? introducerea buletinului de vot în urn?, aleg?torii trebuie s? predea ?tampila membrilor sec?iei de votare, care au obliga?ia s? ?tampileze actul de identitate, cu data scrutinului ?i men?iunea „Votat”.

Nu vor putea participa la scrutinul din iunie 2016 cet??enii români care au re?edin?a sau domiciliul în str?in?tate.

În conformitate cu legea 115/2015 este interzis consumul b?uturilor alcoolice în ziua alegerilor atât în incinta sau în jurul sec?iilor de votare cât ?i în localurile publice situate la cel pu?in 500 metri de spa?iile amenajate pentru vot. Înc?lcarea acestor prevederi, cât ?i în cazul în care un candidat ofer? alcool aleg?torilor se sanc?ioneaz? cu amend? între 2.200 – 3.000 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii