A reuşit să ofere românilor ceea ce guvernanţii nu au reuşit!

     Un tân?r în vârst? de 28 de ani, cure Claudiu Cornoiu, dup? o lupt? de 8 luni, a reu?it s? conving? institu?iile locale ?i pe cele europene s? ofere românilor accesul gratuit la “linia verde” a centrului de informare al UE.

A fost nevoie ca ?ase ani s? treac? de la intrarea României în Uniunea European? ?i ca un singur cet??ean s? preia responsabilitatea celor ce ocup? în prezent posturi de conducere în institu?iile publice pentru ca „ro?ile“ s? înceap? s? se mi?te, pentru ca românii stabili?i în str?in?tate ?i nu numai s? ?tie cum î?i pot elibera noi acte de identitate sau cum pot intra pe pia?a european? a muncii.

Dac? înainte de acest demers, num?rul interna?ional – Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11) – prin care românii puteau cere aceste informa?ii putea fi apelat numai de utilizatorii operatorului de telefonie fix? Romtelecom, în prezent ?i abona?ii Orange, Cosmote ?i RCS&RDS beneficiaz? de acela?i serviciu.

„De?i folosesc Europe Direct înc? din 2007, abia în luna iulie a anului trecut am realizat, privind rapoartele de activitate ale acestuia, c? extrem de pu?ini cet??eni români apelaser? la el, iar principalul motiv era inaccesibilitatea num?rului vedere alocat serviciului. De?i era promovat chiar ?i în aeroporturi ?i se adresa c?l?torilor care vor s? ?tie ce drepturi au atunci când merg într-o alt? ?ar?, num?rul nu putea fi apelat decât din re­?eaua Romtelecom“, spune Claudiu Cornoiu.

R?spunsurile din partea Comisiei Europene au venit în mai pu?in de 24 de ore ?i chiar dac? cele de la ANCOM au fost oarecum tardive, ulterior reprezentan?ii institu?iei mi-au devenit parteneri în acest proces, care au f?cut presiuni ca lucrurile s? se întâmple. Îns? Belgacom a început demersurile mai greu, probabil ?i din cauza faptului c? oamenii de acolo erau con?tien?i c? procesul va fi complex. A durat trei luni pentru ca tehnica necesar? extinderii serviciului s? fie accesibil? operatorilor de la noi“, precizeaz? Cornoiu.

În prezent, Europe Direct consiliaz? cet?­?eni ai Uniunii Europene pentru opt sec?iuni („C?l?torii“, „Munc?“, „Vehicule“, „Re?e­din??“, „Educa?ie ?i tineret“, „Familie“, „S?n?­tate“ ?i „La cump?r?turi“). Iar printre infor­ma?iile furnizate de echipa de „consilieri“ se num?r? cele legate de drepturi ale pasagerilor, documente necesare pentru a c?l?torii, c?u­tarea unui loc de munc? în str?in?tate, drepturi ale persoanelor care lucreaz? în str?in?tate, ob?inerea unui permis auto în ??ri ale UE, burse ?i condi?ii de înscriere într-o ?coal? din str?in?tate, asigur?ri de s?n?tate la stabilirea în alt? ?ar? sau servicii financiare.

Tân?rul nu este la prima încercare de a determina autorit??ile s? fie mai active în furnizarea unor servicii pentru cet??eni, potrivit presei locale din Craiova. Anul trecut, dup? ce timp de ?ase luni a înaintat peti?ii unor institu?ii publice locale ?i comisii europene, a determinat reprezentan?ii CFR s? reasfalteze unul din peroanele G?rii Craiova.

 

Sursa

Comentarii

comentarii