Ai studii superioare? Se fac angajări!

Salariul-mediu-brut-este-mai-mare-in-firmele-cu-mai-putini-angajatiVrei s? lucrezi în administra?ia local?? Ai acum ocazia. Se caut? inspectori pentru Serviciul Buget Financiar Contabilitate. Trebuie s? depune?i dosarele cu actele necesare, rx apoi s? sus?ine?i proba scris? ?i interviul. Examenul are loc la mijlocul lunii august la sediul Prim?riei din Pa?cani.

Prim?ria Municipiului Pa?cani, organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea a dou? func?ii publice de execu?ie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pa?cani:
– inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate;
– inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate.
în data de 11.08.2016 la ora 10,00 – proba scris? ?i în termen de maxim 5 zile lucratoare de data sus?inerii probei scrise – interviul.
Probele stabilite pentru concurs: selec?ia dosarelor de înscriere, proba scris? ?i interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul institu?iei în termen de 20 zile de la data public?rii anun?ului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (pân? la data de 01.08.2016 inclusiv, ora 15,30).

Condi?iile de participare la concurs:

Concursul se organizeaz? pentru ocuparea urm?toarelor dou? func?ii publice de execu?ie vacante:
1. inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate:
-candida?ii trebuie s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
-studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în domeniul ?tiin?elor economice;
-condi?ii de vechime de minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice.

2. inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate:
-candida?ii trebuie s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
-studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în domeniul ?tiin?elor economice;
-condi?ii de vechime de minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice.

Bibliografia în vederea particip?rii la concurs.
Candida?ii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republic?rile, modific?rile ?i complet?rile acestora:

1. inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate:
1. Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
3. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
5. Legea privind finan?ele publice nr. 500/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
6. Legea contabilit??ii nr. 82/1991,republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
7. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern ?i controlul financiar preventiv, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
8. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ?i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf??oar? activitatea de control financiar preventiv propriu;
9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii ?i r?spunderea în leg?tur? cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
10. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului opera?iilor de casa ale unit??ilor socialiste;
11. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice ?i instruc?iunile de aplicare a acestuia, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

2. inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate:
Candida?ii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republic?rile, modific?rile ?i complet?rile acestora :
1. Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
3. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
5. Legea privind finan?ele publice nr. 500/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
6. Legea contabilit??ii nr. 82/1991,republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
7. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern ?i controlul financiar preventiv, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
8. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ?i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf??oar? activitatea de control financiar preventiv propriu;
9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii ?i r?spunderea în leg?tur? cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
10. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului opera?iilor de casa ale unit??ilor socialiste;
11. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice ?i instruc?iunile de aplicare a acestuia, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Condi?iile de desf??urare a concursului, condi?iile de participare la concurs ?i bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul institu?iei ?i pe site-ul www.primariapascani.ro.
Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la num?rul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.
Condi?ii generale de participare la concurs pentru toate func?iile publice :
Poate ocupa o func?ie public? persoana care îndepline?te urm?toarele condi?ii prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:
a) are cet??enia român? ?i domiciliul în România;
b) cunoa?te limba român?, scris ?i vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împlini?i;
d) are capacitate deplin? de exerci?iu;
e) are o stare de s?n?tate corespunz?toare func?iei publice pentru care candideaz?, atestat? pe baz? de examen medical de specialitate;
f) îndepline?te condi?iile de studii prev?zute de lege pentru func?ia public?;
g) îndepline?te condi?iile specifice pentru ocuparea func?iei publice;
h) nu a fost condamnat? pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului sau contra autorit??ii, de serviciu sau în leg?tur? cu serviciul, care împiedic? înf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie, care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei publice, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituit? dintr-o func?ie public? sau nu i-a încetat contractul individual de munc? pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desf??urat activitate de poli?ie politic?, astfel cum este definit? prin lege.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani ?i trebuie s? con?in? în mod obligatoriu documentele prev?zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare :
1. formularul de înscriere, prev?zut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se ob?ine de la secretariatul comisiei;
2. copia actului de identitate ;
3. copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri;
4. copia carnetului de munc? sau, dup? caz, o adeverin?? care s? ateste vechimea în munc? ?i dup? caz în specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice;
5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declara?ie pe proprie r?spundere, cu obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desf??ur?rii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucr?toare de la data la care a fost declarat admis în urma selec?iei dosarelor, sub sanc?iunea neemiterii actului administrativ de numire);
6. adeverin?? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate, care s? con?in?, în clar, num?rul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii Publice;
7. declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?? care s? ateste c? nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?;
Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate cu originalul de c?tre secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Comentarii

comentarii