Alegerile locale vor avea loc la începutul lunii iunie

localeGuvernul a aprobat propunerea Autorit??ii Electorale Permanente de a organiza alegerile la începutul lunii iunie. Alegerile locale vor avea loc în data de 5 iunie 2016, illness urmând ca startul campaniei electorale s? fie dat pe 6 mai 2016.

„În temeiul art. 108 din Constitu?ia României, seek republicat?, find precum ?i al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorit??ilor administra?iei publice locale, pentru modificarea Legii administra?iei publice locale nr. 215/2001, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale?ilor locali, Guvernul României adopt? prezenta hot?râre. Art. 1. – Se stabile?te ziua de 5 iunie 2016 ca dat? a alegerilor locale din anul 2016. Art. 2. – Prezenta hot?râre intr? în vigoare la data de 22 martie 2016”, se arat? în comunicat.

Cu 30 de zile înaintea datei vot?rii vor trebui aduse la cuno?tin?? public? num?rul circumscrip?iilor electorale, delimitarea ?i numerotarea fiec?rei sec?ii de votare, precum ?i sediile acestora.

Sursa

Comentarii

comentarii