Amenzi pentru efectuarea de transport public de persoane cu un autoturism

Hand of hiker man at rural mountain road. Daybreak.Ministerul Transporturilor preg?te?te amenzi cuprinse între 1.000 ?i 5.000 de lei pentru persoanele fizice ?i juridice care practic? transportul în regim de taxi ?i în regim de închiriere f?r? autoriza?ie de la autorit??ile locale, rx potrivit unui proiect de Ordonan?? pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi ?i în regim de închiriere, purchase supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.

Conform Ordonan?ei, purchase care are articol unic, se introduce la Articolul 55 o nou? liter? (h), aplicabil? persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public de persoane cu un autoturism. La acela?i articol, se prevede, la punctul 3, amenzi cuprinse între 1.000 ?i 5.000 de lei pentru mai multe contraven?ii, iar articolul 7 stabile?te c? ‘transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru popula?ie, de regul?, în interiorul unei localit??i, numai pe baza autoriza?iei pentru transport în regim de taxi, valabil?, emis? de autoritatea administra?iei publice locale, în condi?iile prezentei legi’.

Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului de Ordonan?? pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi ?i în regim de închiriere, prin promovarea acestui act normativ se urm?re?te crearea cadrului legal care s? asigure posibilitatea sanc?ion?rii persoanelor fizice sau juridice care efectueaz? activit??i neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, f?r? respectarea dispozi?iilor legale în vigoare.

Nerespectarea dispozi?iilor stabilite prin Legea nr.38/2003 se sanc?ioneaz? conform Capitolului VII – ‘Sanc?iuni ?i contraven?ii’ din aceea?i reglementare. Cu toate acestea, în ultima perioad? de timp se constat? existen?a unor practici ilicite în activit??ile de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, fapt care afecteaz? în mare m?sur? atât transportul local cât ?i transportul jude?ean de persoane’, se mai arat? în Nota de Fundamentare a proiectului.

În plus, potrivit documentului, adoptarea acestei Ordonan?e urm?re?te eliminarea practicilor ilicite în activit??ile de transport rutier de persoane cu autoturisme, fiind o m?sur? direct? pentru eliminarea concuren?ei neloiale, limitarea pierderilor la bugetul de stat din neplata taxelor ?i impozitelor aferente activit??ilor de transport rutier neautorizate, ?i diminuarea riscurilor ce privesc siguran?a circula?iei rutiere, ca urmare a efectu?rii unor activit??i de transport rutier de persoane neautorizate.

Sursa

Comentarii

comentarii