Angajări în cadrul Primăriei Pașcani

PrimariePrim?ria organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de consilier juridic, link clasa I, cialis grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic ?i Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Pentru data de 16.07.2015, case la orele 10.00 este stabilit? proba scris? a concursului, în timp ce, pe 20.07.2015 va avea loc interviul cu cei care au reu?it s? ob?in? punctaj de trecere la prima prob?.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul institu?iei în termen de 20 zile de la data public?rii anun?ului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (pân? la data de 06.07.2015 inclusiv, ora 16,00).

Concursul se organizeaz? pentru ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic ?i Contencios:

-candida?ii trebuie s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în domeniul ?tiin?elor juridice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice: minimum 5 ani.

Candida?ii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republic?rile, modific?rile ?i complet?rile acestora:

1. Constitu?ia României;

2. Legea nr. 215/2001, privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

3. Legea  nr. 188/1999, privind Statutul func?ionarilor publici, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduit? a func?ionarilor publici, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea ?i exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic? legislativ? pentru elaborarea actelor normative, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

8. Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

9.Codul Civil:  – Cartea I – Despre persoane, Titlurile I – V;

               – Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III, Titlul VI ?i VII;

10.Codul de Procedur? Civil?  – Cartea I ?i Cartea a II-a;

11.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit??i publice, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

12.Legea nr. 325/2005 serviciului public de alimentare cu energie termic?, cu modific?rile si complet?rile ulterioare;

13.Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit??ilor, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

14.Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

15.Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Condi?iile de desf??urare a concursului, condi?iile de participare la concurs ?i bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul institu?iei ?i pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la num?rul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Condi?ii generale de participare la concurs pentru toate func?iile publice:

Poate ocupa o func?ie public? persoana care îndepline?te urm?toarele condi?ii prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

a) are cet??enia român? ?i domiciliul în România;

b) cunoa?te limba român?, scris ?i vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împlini?i

d) are capacitate deplin? de exerci?iu;

e) are o stare de s?n?tate corespunz?toare func?iei publice pentru care candideaz?, atestat? pe baz? de examen medical de specialitate;

f) îndepline?te condi?iile de studii prev?zute de lege pentru func?ia public?;

g) îndepline?te condi?iile specifice pentru ocuparea func?iei publice;

h) nu a fost condamnat? pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului sau contra autorit??ii, de serviciu sau în leg?tur? cu serviciul, care împiedic? înf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie, care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei publice, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituit? dintr-o func?ie public? sau nu i-a încetat contractul individual de munc? pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desf??urat activitate de poli?ie politic?, astfel cum este definit? prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani ?i trebuie s? con?in? în mod obligatoriu documentele prev?zute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

formularul de înscriere, prev?zut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se ob?ine de la secretariatul comisiei;

copia actului de identitate;

copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri;

copia carnetului de munc? sau, dup? caz, o adeverin?? care s? ateste vechimea în munc? ?i dup? caz în specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice;

cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declara?ie pe proprie r?spundere, cu obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desf??ur?rii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucr?toare de la data la care a fost declarat admis în urma selec?iei dosarelor, sub sanc?iunea neemiterii actului administrativ de numire);

adeverin?? care s? ateste  starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate, care s? con?in?, în clar, num?rul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii Publice;

declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?? care s? ateste c? nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?;

Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? în copii legalizate sau înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate cu originalul de c?tre secretariatul comisiei de concurs.

Sursa

Comentarii

comentarii