Apa Vital confirmă: nu se mai intrerupe apa

logo apometriDetalii importante din partea operatorului jude?ean de ap? ?i canal privind facturarea individual? ?i modul de citire a apometrelor.

ApaVital confirm? c? dup? aprobarea proiectului pentru încheierea conven?iilor individuale, ed propus de primarul municipiului, ed p??c?nenii de la bloc vor avea facturi individuale ?i nu se va mai inchide apa în sc?rile de bloc, cei ce nu pl?tesc urmând s? suporte consecin?ele pentru încasarea datoriilor.

“În aceast? perioad? ?i în lunile urm?toare, dat fiind faptul c? a fost supus? dezbaterii publice ?i urmeaz? s? intre pe ordinea de zi a Consiliului Local Pa?cani pentru a fi discutat? ?i aprobat? „Metodologia de repartizare ?i facturare individual?, pe baz? de conven?ie, a consumurilor de ap? rece / cald?, preluare la canalizare a apelor uzate si pluviale înregistrate la bran?amentele / racordul unui condominiu”, nu exist? motive de sistare a serviciilor în condominiile în care ritmul pl??ilor facturilor curente ?i restante va continua s? se men?in? la un nivel ridicat ?i în care, ulterior aprob?rii Metodologiei, locatarii vor ini?ia demersurile de organizare ?i asociere, în vederea trecerii la încheierea de conven?ii individuale ?i la facturarea individual? a serviciilor de furnizare a apei ?i de canalizare-epurare, cu respectarea prevederilor legale ?i ale celor din Metodologie, în forma în care va fi aprobat? de Consiliul Local Pa?cani. Prin înfiin?area asocia?iilor de locatari / proprietari, în conformitate cu prevederile Legii 241/ 2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, este posibil? nu doar încheierea de contracte sau conven?ii individuale pentru facturarea individual? a consumurilor de ap? ?i a serviciilor de canalizare-epurare, ci ?i tratarea diferen?iat? a consumatorilor r?u-platnici, inclusiv prin ac?ionarea lor în instan?? ?i, în baza deciziilor instan?elor de judecat?, prin recuperarea debitelor restante de la ace?tia ?i prin sistarea individualizat? a furniz?rii serviciilor de ap? ?i canalizare, locatarii bun-platnici beneficiind în continuare de serviciile furnizate de societatea noastr?.” se arat? într-o informare.

Proiectul s-a aflat în dezbatere public? pân? ast?zi ?i urmeaz? s? fie pus pe ordinea de zi pentru a fi votat de c?tre consilierii locali.

Sursa

Comentarii

comentarii