Apa Vital Iași preia activitatea PSA Pașcani

psa_400_300Comisia înfiin?at? prin votul ale?ilor locali pentru a negocia condi?iile de aderare a municipiului Pa?cani la Asocia?ia Regional? pentru Servicii de Ap? ?i Canalizare Ia?i ?i preluarea activit??ii PSA de c?tre Apa Vital, malady este tot mai aproape de a finaliza raportul final ce va fi prezentat în plenul legislativului local. În propor?ie de 80%, order dup? cum au decurs discu?iile de ast?zi, serviciul public va fi delegat c?tre operatorul jude?ean. În urma acestei m?suri, pre?ul apei va cre?te cu aproximativ 1,30 lei.

La discu?ii au participat ?eful ARSACIS, Apa Vital, primarul Dumitru Pantazi ?i consilierii locali Vasile Ple?ca, Vasile Haldan, Marius Pintilie ?i Ioan Ioni??. La întâlnire s-a discutat despre variantele pe care municipalitatea le are pentru a achita ratele din împrumutul c?tre Banca European? de Investi?ii, ce investi?ii se vor realiza în municipiu dup? aderare, viitorul angaja?ilor ?i pierderile la ap?.

Conform programului pe care comisia de negociere l-a realizat am purtat ?i ast?zi discu?ii cu cei de la ARSACIS ?i Apa Vital pe marginea împrumutului, investi?iilor ce trebuie demarate, situa?ia personalului ?i a pierderilor. Cea mai important? problem? este cea a creditului. Noi am returnat pân? în prezent câte un milion de euro reprezentând din debit ?i unul din dobânzi. Mai avem de pl?tit pân? în 2026 în jur de 3 milioane de euro împrumut ?i înc? un milion de euro dobânzi. Am solicitat ast?zi s? ni se fac? o simulare din care s? rezulte suma pe care urmeaz? s? o primim ca redeven??, pentru a vedea dac? acoper? rata. O alt? variant? ar fi ?i aceia s? achit?m o parte de la bugetul local, iar sumele s? se întoarc? în investi?ii“, a explicat primarul Dumitru Pantazi.

Cât prive?te sta?ia de epurare, în condi?iile în care activitatea va fi preluat? de operatorul jude?ean, acestea vor fi finalizate de c?tre PSA Pa?cani, iar dup? ce aceast? societate va reu?i s? încaseze banii de la popula?ie ?i s? închid? pe zero activitatea economic?, patrimoniul va fi predat c?tre Apa Vital. În schimbul acestuia primarul sper? s? ob?in? aport la capitalul ARSACIS.

?i personalul va fi preluat de noul operator, care va face o analiz? asupra competen?ei lor ?i num?rului necesar. Decizia final? în acest caz va apar?ine consilierilor locali în fa?a c?rora va ajunge procesul verbal al comisiei.

Sursa

Comentarii

comentarii