Ce ajutoare vor primi familiile afectate de cutremurul din Italia

cutremurAproximativ 50 de familii afectate de cutremurul din Italia urmeaz? s? beneficieze de ajutoare de urgen?? de la statul român, discount potrivit Ministerului Muncii, treatment citat de News.ro. Iat? în ce vor consta acestea ?i ce acte sunt necesare pentru ob?inerea lor!

Guvernul a aprobat, luni, m?suri suplimentare de sprijin pentru cet??enii români afecta?i de seism, complementare celor acordate deja de statul italian.

Sunt vizate familiile celor care ?i-au pierdut via?a în seism, dar ?i copiii acestora, r?ni?ii, persoanele ale c?ror locuin?e au fost distruse sau cele care nu au avut o locuin?? proprie ?i nici nu mai au unde s? locuiasc? dup? cutremur, dar ?i românii care doresc s? se întoarc? în România.

Aceasta este lista ajutoarelor de urgen?? acordate de statul român, la cerere:

a) 10.000 euro pentru familiile sau persoanele singure ale c?ror locuin?e proprietate personal? au fost distruse în propor?ie de peste 50 la sut? ?i î?i men?in re?edin?a în Italia iar cuantumul cumulat al formelor de sprijin primite din partea statului român ?i italian nu dep??e?te valoarea estimat? a locuin?ei; ajutorul se acord? ?i familiilor sau persoanelor singure care decid s? se întoarc? in România;.

b) 1.000 euro pentru fiecare persoan? decedat? din familie acordat? membrului supravie?uitor al familiei sau rudei pân? la gradul 2;

c) 1.000 euro pentru o rud? pân? la gradul 2 care se deplaseaz? în Italia pentru sprijinirea membrilor supravie?uitori ai familiilor afectate;

d) 6.000 euro pentru copiii r?ma?i orfani în urma decesului p?rin?ilor ?i se acord? rudelor pân? la gradul 4 sau altor persoane cet??eni români la care se dispune m?sura de protec?ie special? a copilului/copiilor pentru cre?tere ?i îngrijire;

e) 3.000 euro pentru familiile sau persoanele singure care nu au locuin?? proprie, dar care nu mai au unde locui prin distrugerea imobilului unde locuiau, indiferent dac? ace?tia decid s? î?i men?in? re?edin?a în Italia sau s? se întoarc? în România;

f) 3.000 euro pentru persoanele adulte apte de munc? care se întorc în România în vederea sprijinului acestora pentru reintegrare;

g) acoperirea cheltuielilor de spitalizare ?i recuperare pentru cei care nu sunt inclu?i în sistemul de asigur?ri ?i a c?ror cheltuieli nu sunt acoperite de statul italian.

Ajutoarele de urgen?? se acord?, la cerere, dup? caz, c?tre:

– familiile sau persoanele singure afectate de calamitate;

– un membru supravie?uitor al familiei sau rudei pân? la gradul 2;

– o rud? pân? la gradul 2 care se deplaseaz? în Italia pentru sprijinirea membrilor supravie?uitori ai familiilor afectate;

– o rud? pân? la gradul 4 sau altor persoane cet??eni români la care se dispune m?sura de protec?ie special? a copilului/copiilor pentru cre?tere ?i îngrijire.

Ce acte sunt necesare pentru primirea ajutoarelor ?i unde se depun cererile

Cererea, model tip, disponibil? la misiunile diplomatice ?i oficiile consulare sau la agen?ia agen?iile jude?ene pentru pl??i ?i inspec?ie social?, este înso?it?, obligatoriu, la depunere, de copia actului de identitate al persoanei îndrept??ite ?i de documente doveditoare care s? ateste situa?ia în care se afl? aceasta, precizeaz? MMFPSPV.

Persoanele care ?i-au pierdut actele de identitate în urma seismului pot prezenta copii ale documentelor eliberate de autorit??ile italiene prin care le este atestat? identitatea ?i, în acela?i timp, se confirm? c? cele originale au fost pierdute, potrivit Ministerului Muncii.

Care sunt documentele doveditoare care se prezint? în copie

– actul constatator al gradului de distrugere a locuin?ei;

– actul constatator al decesului persoanei;

– actele de identitate/stare civil? care s? ateste c? persoana solicitant? este membru al familiei afectate;

– acte care dovedesc proprietatea personal? a locuin?ei;

–  actele de identitate ale rudelor sau persoanelor care solicit? ajutorul prev?zut la art. 2 alin.(1) lit. d) ?i e) din Hot?rârea de Guvern, precum ?i documentele care s? ateste calitatea acestora, inclusiv încredin?area copiilor.

Cererea ?i documentele doveditoare se depun ?i se înregistreaz? astfel:

–  la misiunile diplomatice ?i oficiile consulare ale României pentru ajutorul prev?zut la art. 2 alin.(1) lit.a),b), e) ?i g) din Hot?rârea de Guvern; misiunile diplomatice sau oficiile consulare transmit la Agen?ia Na?ional? pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social? documentele înregistrate în termen de maximum 7 zile lucr?toare.

Misiunile diplomatice ?i oficiile consulare ale României colaboreaz? cu ata?atul pe probleme sociale al MMFPSPV din Italia în vederea efectu?rii unui referat social care s? con?in? identitatea membrilor familiei afectate, membrii supravie?uitori, situa?ia financiar? a acestora, prejudiciul înregistrat ?i inten?ia familiei de a r?mâne în Italia sau de a se întoarce în România. Referatul se transmite Agen?iei Na?ionale pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social? ?i înso?e?te obligatoriu cererile ?i documentele depuse de c?tre solicitan?i, mai precizeaz? MMFPSPV.

–  la agen?iile jude?ene pentru pl??i ?i inspec?ie social?, respectiv a municipiului Bucure?ti, în a c?rei raz? teritorial? î?i are domiciliul sau re?edin?a persoana îndrept??it? pentru ajutorul prev?zut la art. 2 alin.(1) lit.a), b), c), d) –f) din Hot?rârea de Guvern.

În cazul în care este necesar? acoperirea cheltuielilor de spitalizare ?i recuperare pentru cei care nu sunt inclu?i în sistemul de asigur?ri ?i a c?ror cheltuieli nu sunt acoperite de statul Italian, oficiile consulare ?i misiunile diplomatice ale României vor comunica în scris Agen?iei Na?ionale pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social?, suma reprezentând contravaloarea serviciilor medicale pe care trebuie s? le suporte cet??eanul român, conform documentelor eliberate de furnizorul de servicii medicale unde a fost efectuat tratamentul/spitalizarea, arat? Ministerul Muncii.

În acest caz, Agen?ia Na?ional? pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social? vireaz? suma comunicat? de oficiile consulare/misiunile diplomatice ale României în contul acestora, urmând ca oficiile consulare/misiunile diplomatice ale României s? o pl?teasc? furnizorului de servicii medicale unde a fost efectuat tratamentul / spitalizarea.

În cazul copiilor r?ma?i orfani se acord? suma de 6.000 euro rudelor pân? la gradul 4 sau altor persoane, cet??eni români, la care se dispune m?sura de protec?ie special? a copilului/copiilor pentru cre?tere ?i îngrijire. Suma se acord? numai dup? stabilirea m?surii de protec?ie special? a copiilor, astfel:

a) contravaloarea în lei a sumei de 3.000 euro pentru cheltuielile curente de cre?tere, îngrijire ?i educare a copiilor se acord? direct persoanei/familiei la care s-a dispus m?sura de protec?ie special? a copilului;

b) contravaloarea în lei a sumei de 3.000 euro într-un cont bancar deschis de persoana la care s-a dispus m?sura de protec?ie special? a copilului, pe numele copilului, ?i care va putea fi accesat? de acesta numai dup? împlinirea vârstei de 18 ani. În acest caz, plata se face numai dup? prezentarea, de c?tre persoana la care s-a dispus m?sura de protec?ie special? a copilului, a copiei dup? extrasul de cont care s? confirme deschiderea acestuia în numele copilului.

Pentru detalii cu privire la procedura de urmat ?i pentru aplicarea m?surilor prev?zute de Hot?rârea de Guvern, poten?ialii beneficiari se pot adresa Sec?iei Consulare a Ambasadei României la Roma la adresa de email roma.consul@mae.ro, Biroul Ata?atului cu Probleme de Munc? ?i Sociale (roma.social@mae.ro), Consulatului General al României la Bologna (bologna@mae.ro) ?i Agen?iei Na?ionale pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social? (secretariat@mmanpis.ro).

Comentarii

comentarii