Ce trebuie să știți pentru admiterea la liceu

elevi-1024x819Nu s-au terminat emo?iile pentru absolven?ii de gimnaziu. Dup? sus?inerea celor dou? probe scrise, nurse Român? ?i Matematic?, pharm apoi afi?area rezultatelor, site acum s-a ajuns în etapa de completare a fi?elor de înscriere la liceu. P?rin?ii ?i elevii trebuie s? fie îndruma?i de dirigin?i ?i s? bifeze cât mai multe op?iuni pentru a fi siguri c? vor fi admi?i la o unitate de înv???mânt.

În perioada imediat urm?toare sunt programate etape importante în vederea constituirii colectivelor de clasa a IX-a pentru anul ?colar 2016-2017.

Astfel, în intervalul 8-12 iulie 2016 absolven?ii clasei a VIII-a ?i p?rin?ii acestora, împreun? cu dirigin?ii, completeaz? op?iunile în fi?ele de înscriere. Este recomandat ca p?rin?ii ?i elevii s? completeze un num?r suficient de op?iuni, dup? o analiz? atent?, realist?, corelat? cu lista nominal? a candida?ilor în ordinea descresc?toare a mediilor de admitere. De asemenea, informa?ii utile se g?sesc în bro?ura editat? de I.S.J. Ia?i în aten?ia absolven?ilor de clasa a VIII-a.

În intervalul 9 – 13 iulie 2016 fi?ele de înscriere trebuie validate, ceea ce înseamn? c? dup? introducerea op?iunilor în format electronic de c?tre informaticieni, p?rin?ii ?i elevii verific? dac? nu exist? erori sau omisiuni ?i dac? op?iunile exprimate ini?ial pe fi?? se reg?sesc întocmai în format electronic.

În data de 12 iulie 2016, la ora 11.00, comisia jude?ean? de admitere asigur? repartizarea candida?ilor rromi care au depus cereri pân? la data men?ionat? mai sus, pe locurile speciale pentru rromi, în ordinea descresc?toare a mediilor de admitere ?i în baza op?iunilor exprimate de candida?i. Repartizarea se face în ?edin?? public? la sediul I.S.J. Ia?i.

Începând cu ziua de 11 iulie, o comisie mixt? M.E.N.C.?.-M.A.E. va asigura înscrierea elevilor din Republica Moldova pe locurile dedicate, astfel : 11-12 iulie – Cahul, 13-14 iulie – Chi?in?u ?i 15-16 iulie – B?l?i. La nivel na?ional sunt 800 de locuri cu burs?. Cuantumul bursei este de 65 euro.

În ziua de 19 iulie 2016 este programat? repartizarea computerizat? în înv???mântul liceal de stat a absolven?ilor clasei a VIII-a.

În intervalul 21-29 iulie 2016, candida?ii î?i depun dosarul de înscriere la unitatea de înv???mânt la care au fost repartiza?i. Dosarele de înscriere cuprind, pe lâng? actele de studii în original: cererea de înscriere, cartea de identitate (dac? este cazul) ?i certificatul de na?tere, în copie legalizat?, adeverin?? cu notele ?i media general? ob?inute la Evaluarea Na?ional? din clasa a VIII-a, foaia matricol? pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) ?i fi?a medical?.

Candida?ii care, în perioada men?ionat? mai sus, nu î?i depun dosarele de înscriere se consider? retra?i, iar locurile corespunz?toare sunt declarate neocupate ?i vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de c?tre comisia jude?ean? de admitere. Ace?ti candida?i vor fi repartiza?i de comisia de admitere jude?ean?, pe locurile r?mase libere, dup? rezolvarea cazurilor speciale.

Candida?ii r?ma?i nerepartiza?i – din cauza op?iunilor insuficiente sau ca urmare a neparticip?rii la prima etap? a admiterii – vor fi repartiza?i, pe locurile r?mase libere, în data de 28 iulie. Ace?tia î?i vor depune dosarele la liceele în care au fost admi?i în zilele de 28 ?i 29 iulie.

La nivelul jude?ului Ia?i exist? un num?r de 5 684 locuri în clasa a IX-a pentru absolven?ii claselor a VIII-a, din care 2 660 pentru înv???mânt teoretic, 560 pentru înv???mânt voca?ional ?i 2 464 pentru înv???mânt tehnologic.
Începând de ast?zi, 8 iulie, ?i pân? la data de 13 iulie, în intervalul orar 9,00-16,00, la sediul I.S.J. Ia?i func?ioneaz? o Comisie de admitere pentru candida?ii care provin din alte jude?e. Ace?tia î?i pot completa fi?a de op?iuni consilia?i de membrii comisiei.

“Admiterea în clasa a IX-a este un moment decisiv de op?iune, de analiz? ?i autoanaliz?, pentru c? prin ?coal?, prin liceul ales se deschid drumuri spre cunoa?tere, împlinirea unor aptitudini, formare profesonal?. Evaluarea corect? a ?anselor, completarea unui num?r suficient de op?iuni, echilibrul în selec?ie între dorin??, aspira?ie ?i preg?tire pe de o parte ?i medie, aptitudini pe de alt? parte – toate acestea sunt condi?ii esen?iale pentru alegerea drumului adecvat de studiu ?i împlinire profesional?.” a spus prof. Dr. Camelia Gavril?, Inspector ?colar General, I.S.J. Ia?i.

Comentarii

comentarii