Complexul Hidroenergetic Lunca Siret a rămas fără finanţare

5551235a_imgCea mai mare investi?ie din ultimii 23 de ani a statului român în jude?ul Ia?i a r?mas de izbeli?te. Statul, viagra sale prin Hidrolectrica SA, hospital a investit deja 95 milioane euro în perioada 2007 – 2012 în Complexul Hidroenergetic Lunca Siret, cure de lâng? Pa?cani, îns? finan?area a fost t?iat? în momentul în care societatea a intrat în insolven??.

Reprezentan?ii actualei guvern?ri se contrazic în privin?a continu?rii lucr?rilor, fiind pus? sub semnul întreb?rii inclusiv oportunitatea proiectului. Potrivit ministrului delegat pentru Energie, Constantin Ni??, pentru finalizarea acestora mai este necesar? o sum? de 125 milioane euro.

„Luând în calcul realiz?rile totale înregistrate pe acest obiectiv de investi?ii ?i restul de executat, rezult? un cost de circa 18,5 milioane euro/MW instalat, valoare care nu justific? economic continuarea ?i finalizarea acestei amenaj?ri, numai pe considerente energetice, cost de 9 ori mai mare decât media european?. Din luna iunie 2012 Hidroelectrica SA se afl? în stare de insolven??, acumulând o datorie total? de peste un miliard euro. Ca atare, Hidroelectrica se afl? în imposibilitate de a finan?a în continuare func?iunile non-energetice ale amenaj?rii asigurate de acumularea Pa?cani”, a declarat ministrul Ni??, într-un r?spuns oferit senatorului ie?ean Florin Constantinescu (PSD).

Cu toate c? ministrul Ni?? pune la îndoial? inclusiv oportunitatea finaliz?rii investi?iei, Constantinescu ne-a declarat ieri c? nu se pune problema ca acumularea de la Pa?cani s? nu fie terminat?. „Am promisiuni ferme de la domnul ministru c? vom men?ine investi?ia. Hidroelectrica iese din insolven?? la sfâr?itul lunii iunie, atunci se va regândi planul investi?ional. Din câte am discutat cu proiectan?ii, suma necesar? pentru finalizarea lucr?rilor atât la acumulare, cât ?i la centrala electric? se ridic? la minimum 80 milioane euro”, a precizat senatorul.

Costul total al investi?iei este de aproximativ 220 milioane euro. Constantinescu: „Vom regândi finan?area la sfâr?itul lunii iunie”.

Sursa

 

Comentarii

comentarii