Comuna Valea Seacă încă o vreme fără primar

seacaViceprimarul comunei Valea Seac? nu a preluat, mind înc?, oficial atribu?iile de primar. Proiectul aflat, în acest sens, pe ordinea de zi a ?edin?ei din 10 decembrie, a fost amânat.

Motivul a fost acela c? proiectul de hot?râre privind preluarea atribu?iilor de primar de c?tre Gheorghe B?iceanu nu a stat 30 de zile în dezbatere public?. Mai mult, acesta nici nu avea viza de legalitate a secretarului. El urmeaz? s? fie discutat într-o ?edin?? viitoare.

În ?edin?a de vineri au fost aprobate taxele ?i impozitele locale pentru anul 2016. Acestea nu vor cre?te, în ciuda modific?rilor din Codul Fiscal. Pentru eliberarea unei adeverin?e, cet??enii vor pl?ti 2,5 lei. Taxa de autorizare a activit??ilor de tip bar, restaurant sau discotec? au fost stabilite dup? cum urmeaz?: 200 lei pentru agen?ii economici care î?i desf??oar? activitatea în loca?ii ce nu dep??esc 400 metri p?tra?i ?i de 2000 lei pentru cele de peste 500 metri p?tra?i.

Taxele ?i impozitele locale nu se majoreaz? cu 10%. Ale?ii locali au aprobat bonifica?ia de 10% pentru cet??enii care î?i achit? integral obliga?iile pân? la 31 martie 2016.

Sursa

Comentarii

comentarii