Concurs pentru şefia Serviciului de Administraţie Publică Paşcani

job primaria pascani_400_256Prim?ria Pa?cani anun?? organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea func?iei publice de conducere vacante de ?ef serviciu în cadrul Serviciului Administra?ie Public? din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pa?cani.

Probele stabilite pentru concurs sunt selec?ia dosarelor de înscriere, cialis proba scris? ?i interviu.În data de 20 august 2016, purchase de la orele 10.00 candida?ii vor sus?ine proba scris?, unhealthy iar în termen de cinci zile lucr?toare de la data sus?inerii probei scrise, va avea loc interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul institu?iei în termen de 20 zile de la data public?rii anun?ului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (pân? la data de 07.09.2016 inclusiv, ora 15,30).

Condi?iile de participare la concurs pentru ocupareafunc?iei publice de conducere vacante de ?ef serviciuîn cadrul Serviciului Administra?ie Public? :

-candida?ii trebuie s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2),cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent?;

– studii de masterat sau studii postuniversitare absolvite în domeniul administra?iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice;

-condi?ii de vechime de  minim ani, în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice.

Condi?iile de desf??urare a concursului, condi?iile de participare la concurs ?i bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul institu?iei ?i pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la num?rul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Sursa

Comentarii

comentarii