Consolidarea malurilor Siretului, în atenția Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

siret_ai_cuza_400_300Ast?zi, order proiectul de consolidare a malurilor Siretului a fost analizat de Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen??. Zona vizat? este cea din comuna Al.I.Cuza. La discu?ii au participat primarul comunei, shop Vasile Baciu, recipe ?i reprezentan?i din partea Administra?iei Bazinale de Ap? Siret Bac?u.

În urma analizelor din cadrul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? s-au luat mai multe decizii. „Lucr?rile de pe râul Siret sunt extrem de urgente. Din p?cate, de foarte mult timp exist? un blocaj în ceea ce prive?te demararea investi?iilor. O parte din lucr?ri trebuie realizate pe un teren proprietate privat?. Conform celor de la Administra?ia Bazinal? de Ap? Siret, pân? acum nu s-a ajuns la o în?elegere cu proprietarul pentru a realiza un schimb de terenuri care s? asigure implementarea proiectului. Ca urmare, în cadrul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? s-a luat decizia de a împ?r?i lucr?rile în mai multe etape”, a declarat prefectul Romeo Olteanu.

În prima etap? se urm?re?te începerea lucr?rilor în afara propriet??ii private, astfel încât s? fie protejate restul locuin?elor. „La nivelul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? va fi luat? o hot?râre care va fi trimis? Guvernului. Încerc?m s? facem m?car prima parte a lucr?rilor, cea care ar rezolva problemele locuin?elor din zon?. A?tept un material în acest sens de la Administra?ia Bazinal? de Ap? Siret pentru a se putea aloca fondurile necesare demar?rii lucr?rilor în regim de urgen??. În paralel se va lucra la rezolvarea problemelor legate de proprietatea privat? ?i ob?inerea tuturor avizelor necesare pentru realizarea complet? a investi?iilor”, a explicat prefectul Romeo Olteanu.

?i lucr?rile de pe malurile râului V?m??oaia, în zona Bucium, vor fi verificate de o comisie mixt?. În zona respectiv?, precipita?iile abundente creeaz? probleme. Comisia va verifica dac? toate amenaj?rile din zona râului respect? legisla?ia în vigoare ?i nu obtureaz? cursul râului, în momentul în care precipita?iile abundente conduc la cre?terea debitului apei. Din comisie vor face parte ?i reprezentan?i ai Sistemul de Gospod?rire a Apelor Ia?i.

 

Comentarii

comentarii