Contribuții la asigurările sociale de sănătate – cota 5,55%

Persoanele fizice care ob?in în anul 2013 venituri din cedarea folosin?ei bunurilor, buy cialis premii ?i câ?tiguri din jocuri de noroc, transferuri de drepturi de proprietate sau alte surse ce au calitatea de contribuabili în sistemul de asigur?ri sociale de s?n?tate, vor trebui s? pl?teasc? cota de 5,55% pentru asigur?ri de s?n?tate, potrivit Direc?iei Generale a Finan?elor Publice. Baza lunar? de calcul al contribu?iei de asigur?ri sociale de s?n?tate (CASS) nu poate fi mai mic? decât un salariu de baz? minim brut pe ?ar?, respectiv 750 lei începând cu 1 februarie 2013 ?i 800 lei începând cu 1 iulie 2013.

Maria ??ran, purt?tor de cuvânt al DGFPJ Ia?i, a spus c? „Nu se datoreaz? CASS pentru veniturile men?ionate mai sus de c?tre persoanele care realizeaz? ?i venituri din salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemniza?iilor de ?omaj, venituri din pensii, precum ?i din activit??i independente realizate sub diferite forme. Ne putem referi la o întreprindere individual?, întreprindere familial?, persoan? fizic? autorizat? sau profesii libere, activit??i agricole ori activit??i independente cu re?inere la surs?. Vor fi pl?ite contribu?ii ?i pentru veniturile realizate din asocierile f?r? personalitate juridic? constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române atât în România, cât ?i în str?in?tate”.

Pentru veniturile din cedarea folosin?ei, baza de calcul este reprezentat? de venitul net, în cazul în care se aplic? cotele forfetare, de norma anual? de venit pentru închirierile de camere în scop turistic ?i de venitul net anual pentru cei care determin? venitul în sistem real. Pentru veniturile din investi?ii baza de calcul rezult? din câ?tigul net, iar pentru veniturile din premii ?i câ?tiguri din jocuri de noroc de venitul net determinat ca diferen?? dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc ?i suma reprezentând venit neimpozabil.

Maria ??ran a mai spus c?: „Contribu?ia de asigur?ri sociale de s?n?tate se calculeaz? în anul urm?tor, prin aplicarea cotei individuale de contribu?ie asupra bazelor de calcul. Sumele reprezentând obliga?iile anuale de plat? a contribu?iei de asigur?ri sociale de s?n?tate stabilite prin decizia de impunere”.

Sursa

Comentarii

comentarii