Crearea Fundaţiei "Mişcarea Populară"!

    Consilierul preziden?ial Cristian Diaconescu a decis s? demareze procedurile pentru înfiin?area Funda?iei “Mi?carea Popular?”.

“Ast?zi am decis, pill împreun? cu colegii mei, thumb s? ini?iem procedurile pentru înfiin?area Funda?iei «Mi?carea Popular?». ?tiu c? acest subiect va capta aten?ia presei române?ti ?i a opiniei publice deopotriv? – semn c? noua noastr? form? de expresie, care î?i propune s? promoveze valorile de centru-dreapta, este a?teptat? atât ca nou? platform? socio-politic?, dar ?i un real catalizator pentru implicarea societ??ii române?ti în elaborarea ?i implementarea deciziilor majore care ne privesc”, noteaz? Diaconescu.

El men?ioneaz? “liniile principale” ale obiectivelor celor care au ini?iat acest demers.

“Vom avea suficient timp s? furniz?m toate elementele care ?in de func?ionarea ?i dezvolt?rile ulterioare ale Mi?c?rii Populare, a?a c? pentru început v? voi oferi liniile principale ale obiectivelor noastre: modernizarea României, p?strarea orient?rii proeuropene ?i proatlantice ca unica solu?ie pentru România, reforma constitu?ional?, stimularea clasei de mijloc, locuri de munc? pentru tineret, criterii de integritate pentru o clas? politic? adaptat? la valorile Uniunii Europene, reformarea sistemului de educa?ie orientat spre performan??, stat de drept eficient bazat pe principii constitu?ionale solide, promovarea culturii române?ti precum ?i stimularea afirm?rii tinerelor talente, stimularea elabor?rii unor strategii pentru dezvoltarea agriculturii, industriei IT ?i a turismului prin consultarea categoriilor profesionale specializate, dialog continu cu românii care tr?iesc în afara grani?elor precum ?i identificarea oportunit??ilor pentru încurajarea acestora de a reveni acas?, strategii vizând încurajarea tinerilor care au studiat în str?in?tate pentru a-?i pune competen?ele în slujba României”, mai scrie el.

Diaconescu men?ioneaz? totodat? c? în actele constitutive ale funda?iei vor fi enuntate o serie de programe ?i strategii care vizeaz? “dezvoltarea societ??ii române?ti, în ansamblu, cu accent pe oferirea de oportunit??i pentru clasa mijlocie ?i tineret, ca principale for?e motrice pentru progresul ??rii noastre”.

“Misiunea acestei funda?ii este deschis? tuturor celor care doresc s? promoveze o Românie modern?”, mai scrie Cristian Diaconescu.

Fiica cea mare a ?efului statului, Ioana B?sescu, a depus, în 2011, la OSIM, o cerere de înregistrare a m?rcii “Mi?carea Popular?”, domeniile asociate fiind educa?ie, instruire, divertisment, servicii ?tiin?ifice ?i tehnologice, crearea calculatoarelor, servicii juridice, personale ?i sociale.

Surs

Comentarii

comentarii