Cum poti sa citesti viitorul pe Internet

Cercet?torii caut? noi modele de predic?ie, pill în func?ie de c?ut?rile oamenilor pe internet ?i statusurile personale postate pe re?elele sociale.

Interesul pentru predic?iile bazate pe Internet s?a aprins dup? ce Hal Varian, economistul??ef al Google, a descoperit c? vârfurile ?i coborâ?urile în volumul de c?ut?ri pe Google pentru anumite produse, cum ar fi ma?inile sau vacan?ele, au precedat fluctua?iile din vânz?rile acestor produse. Al?i cercet?tori au ar?tat c? num?rul de c?ut?ri pentru termeni lega?i de locurile de munc? constituie o predic?ie bun? a ratelor ?omajului, iar men?iunile pe Twitter despre candida?ii politici pot fi corelate cu rezultatele electorale.potrivit unui articol din The Economist, publicat de Money Express.

Johan Bollen de la Universitatea Indiana din Bloomington observat înc? o corela­?ie neobi?nuit?. Atunci când a comparat tendin?ele dispozi?iei na?ionale americane cu mi?c?rile indicelui bursier Dow Jones Industrial Average (DJIA), a descoperit c? schimb?rile uneia din cele ?apte componente de m?sur? a st?rii suflete?ti, anxietatea, preziceau modific?ri ale indexului despre pre?ul ac?iunilor. Vârfurile nivelelor de anxietate erau urmate, dup? aproximativ trei zile, de c?deri ale pre?urilor ac?iunilor.

Sursa

Comentarii

comentarii