Cursuri pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior

http://www.dreamstime.com/stock-images-business-people-working-office-laptop-portrait-image48675974Absolven?ii unei institu?ii de înv???mânt superior care au domiciliul în mediul rural pot beneficia de cursuri gratuite de formare profesional? ca agent de turism pentru circuite tematice.

Cursurile se adreseaz? absolven?ilor care au domiciliul stabil în mediul rural ?i nu au un loc de munc?, medical din cadrul regiunii de Nord-Est, order eligibili sunt tinerii cu domiciliul stabil în jude?ele Ia?i, there Suceava ?i Neam?.

Cei care îndeplinesc aceste trei condi?ii, trebuie s? ?tie c? pot fi eligibili pentru proiectul „Me?terul Turistic” ?i pot participa la cursurile de formare gratuite, pentru a ob?ine o diplom? recunoscut?, iar ?ansele lor de angajare s? creasc?. În cadrul proiectului „Me?terul turistic” se urm?re?te integrarea abilit??ilor în turismul local care s? reprezinte totodat? o alternativ? viabil? de revitalizare a spa?iului rural.

Acest proiect dedicat tinerilor absolven?i este cofinan?at prin fonduri europene destinate Dezvolt?rii Resurselor Umane. Calificarea ob?inut? în urma particip?rii la curs va fi de agent de turism pentru circuite tematice. Cursul se adreseaz? tinerilor absolven?i de studii superioare care au sus?inut ?i promovat examenul de licen??, pe lâng? tinerii din jude?ele Moldovei mai pot participa ?i absolven?i din mediul rural din jude?ele: Vrancea, Covasna, Bra?ov, Sibiu, Constan?a, Tulcea, Arge?, Prahova ?i Dâmbovi?a. Pentru a putea beneficia de cursurile gratuite oferite prin intermediul proiectului tinerii trebuie s? parcurg? mai multe etape.

„Prima etap? presupune înregistrarea în proiect, aceast? etap? const? în completarea unor formulare, participarea la o sesiune de informare ?i consiliere profesional? precum ?i colectarea de la beneficiari a unor documente personale”, se precizeaz? în descrierea programului.

Mai multe etape de parcurs

Pentru a se putea înscrie în program tinerii au nevoie de urm?toarele documente: copie a c?r?ii de identitate, copie a certificatului de na?tere, pentru a atesta provenien?a din mediul rural, copie a certificatului de c?s?torie dac? este cazul. Pentru a putea face dovada absolvirii unei institu?ii de înv???mânt superior tinerii mai au nevoie ?i de o adeverin?? de la facultate care s? ateste promovarea examenului de licen?? sau de o copie a diplomei de licen?? dac? aceasta a fost sus?inut? cu cel pu?in doi ani în urm?. În urma înscrierii în proiect ?i verific?rii eligibilit??ii candida?ilor doritori, se trece la cea de-a doua etap?, respectiv participarea la un curs de competen?e sociale ?i civice, acest curs fiind autorizat de Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri (ANC).

În urma cursului de competen?e sociale care se va desf??ura pe o perioad? de patru zile, beneficiarii care promoveaz?, vor primi pe loc o subven?ie de 150 lei. Urm?toarea etap? const? în participarea la cursul efectiv de agent de turism pentru circuite tematice, iar cei care reu?esc s? promoveze examenul vor primi o subven?ie de 300 de lei. Aceast? subven?ie va fi virat? în cont în maximum 30 zile din momentul ob?inerii certificatului – cursul având durata de o lun? de zile. Pentru tinerii absolven?i va urma apoi un curs de limba englez? special centrat pe probleme turistice, cursul având o durat? de 60 de ore de limb? englez? subven?ionate cu 200 de lei.

Pân? în acest moment la curs s-au înscris 12 persoane, impactul este mai mic pentru c? nu suntem în plin? desf??urare a anului universitar, dar cu siguran?? pân? la sfâr?itul lunii se vor ocupa toate locurile”, a declarat M?d?lina Ernil?, coordonatoare pe Ia?i a proiectului.

Sursa

Comentarii

comentarii