De luni se intră în febra bacalaureatului. Iată care sunt precizările făcute de ISJ Iaşi!

logo bacAbsolven?ii de liceu care s-au înscris la prima sesiune de bacalaureat intr? de luni în febra examenelor.

Ace?tia vor debuta pe 13 iunie, health cu proba de evaluare a competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba român?, care se va sus?ine pân? în 15 iunie. Proba de evaluare a competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba matern? va avea loc în perioada 15-17 iunie. Între 21-24 iunie se va desf??ura proba de evaluare a competen?elor digitale, apoi, în perioada  27 iunie – 1 iulie, proba de evaluare a competen?elor lingvistice într-o limb? de circula?ie interna?ional?. Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe data de 4 iulie, cu Limba ?i literatura român?, ?i vor continua pe 5 iulie cu proba la Limba ?i literatura matern?, pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului, iar pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului ?i specializ?rii.

„Se deschide o nou? sesiune de examene. Rug?m elevii s? acorde aten?ie maxim? la formularea cerin?elor, încadrarea în timp, dar ?i la con?inut. Sunt sigur? c? cei care au tratat serios, din timp, materia, vor trece cu u?urin??. Sunt ?i elevi care vor ob?ine rezultate mai pu?in onorante, îns? acesta este un examen al maturit??ii pentru to?i. Cred c? cele dou? simul?ri organizate, pentru elevii serio?i ?i implica?i, au creat condi?ii favorabile. Recomand?m s? se respecte regulile, p?strarea unui telefon care nu te ajut? la nimic este o decizie deloc potrivit?, chiar ?i la evaluarea competen?elor”, a declarat Camelia Gavril?, inspector ?colar general al ISJ Ia?i.

Aproximativ to?i elevii au situa?ia ?colar? încheiat?, cu excep?ia celor care dau corijen?ele, s?pt?mâna aceasta fiind una de respiro pentru ei, dar ?i de recapitulare a materiei înv??ate în timpul celor patru ani de liceu. „Cred c? vom vedea exact câ?i elevi vor intra în bacalaureat dup? ce se stabilesc corijen?ele ?i repeten?iile. Dup? experien?a anilor trecu?i, sunt cam 800 de elevi care nu intr? ?i r?mân s? aprofundeze pe perioada verii materia pentru sesiunea din august. Pentru mul?i dintre ei este o perioad? în care reflecteaz? asupra viitorului ?i decid dac? vor urma o facultate, o postliceal? ori vor intra pe pia?a muncii. Constat c? uneori absolven?ii sunt mai pragmatici, ei aleg s? înve?e o meserie pe care s? o poat? practica în ?ar? ?i în UE, cum ar fi kinetoterapia ori asisten?a medical?. Dup? cum ?tim, pentru a intra la o postliceal? nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Le ur?m succes tuturor!”, a ad?ugat inspectorul ?ef.

“P?strarea unui telefon care nu te ajut? la nimic este o decizie deloc potrivit?, chiar ?i la evaluarea competen?elor”, atrage aten?ia ?efa Inspectoratului ?colar.

Afi?area rezultatelor se va face în data de 12 iulie (pân? în ora 16), iar în aceea?i zi se vor putea depune contesta?iile (între orele 16-20), care urmeaz? a fi solu?ionate în perioada 13 – 15 iulie. Rezultatele finale vor fi f?cute publice în data de 16 iulie.

Sursa

Comentarii

comentarii