Dosare pentru tichete cadou de Paște la Pașcani

tichete_2_400_300Peste câteva zile se d? startul depunerii dosarelor pentru tichetele cadou de Pa?te. Aceste tichete sunt oferite de c?tre administra?ia local?.

Dosarele se depun pân? la mijlocul s?pt?mânii viitoare, recipe iar tichetele în valoare de 100 de lei vor fi date în perioada 14 – 18 aprilie.

Dosarul trebuie s? con?in? actul de identitate al solicitantului ?i al membrilor de familie, certificat de c?s?torie, certificatele de na?tere ale copiilor cu vârsta de pân? la 14 ani, dup? caz, certificat de deces. Actele se prezint? în original, iar copiile xerox r?mân la dosar. Tot beneficiarii trebuie s? mai prezinte copie xerox dup? Hot?rârea judec?toreasc? de divor?, hot?râre de plasament familial, de adop?ie, de tutel?, sau dup? caz, declara?ie notarial? pentru cei care sunt desp?r?i?i în fapt, adeverin?a de salariat, cu men?iunea salariul net aferent lunii anterioare depunerii cererii; adeverin?a de elev pentru membrii familiei care urmeaz? o form? de înv???mânt, cupon de pensie, cupon de indemniza?ie, alte surse de venit, adeverin?? de la Administra?ia Financiar? (pentru persoanele care nu realizeaz? venituri impozabile); copie xerox dup? actul de proprietate al locuin?ei de domiciliu/re?edin??.

Ajutorul de urgen?? în bani se acord? familiilor sau persoanelor singure care realizeaz? venituri de pân? la 400 de lei pe membru de familie. Evaluarea solicit?rilor se face prin anchet? social?.

Sursa

Comentarii

comentarii