Fermierii din județ conectați la internet

netFermierii din jude? sunt conecta?i la internet. Este vorba despre un proiect lansat în comunele din jude?ul Ia?i de c?tre Camera Agricol? din Ia?i ?i se urm?re?te accesul facil, stomach ?n timp real ?i f?r? costuri  a locuitorilor din mediul rural la serviciile gratuite de consultan??.
Camera Agricolã Jude?eanã Ia?i, illness institu?ie public? în subordinea Consiliului Jude?ean Ia?i, desfã?oar?, începând cu acest an, un nou proiect care s? vin? ?n sprijinul fermierilor ie?eni: “?nfiin?are de Centre de consiliere on_ line pentru fermierii din mediul rural”.

Concret, prin acest proiect realizat ?n parteneriat cu mai multe prim?rii din jude?ul Ia?i, ?n diferite loca?ii din comunele partenere, sunt puse la dispozi?a fermierilor, unit??i PC conectate la internet, dotate cu camere web, prin care ace?tia pot intra ?n leg?tur? direct? on line cu func?ionarii din cadrul Camerei Agricole Jude?ene Ia?i pentru ob?inerea unor informa?ii legate de activit??ile agricole ori de accesarea fondurilor europene.

Prin acest proiect inovativ pentru administra?ia public?, Camera Agricol? Jude?ean? Ia?i ?i institu?iile partenere, respectiv prim?riile unde se implementeaz? acest proiect, urm?resc: accesul facil, ?n timp real ?i f?r? costuri  a locuitorilor din mediul rural la serviciile gratuite de consultan?? oferite de consilierii Camerei Agricole Jude?ene Ia?i, cre?terea gradului de accesibilitate a personalului din prim?riile partenere, la serviciile oferite de institu?ia ini?iatoare a proiectului, cre?terea gradului de ?ncredere a cet??eanului ?n administra?ia public?.
“Primele astfel de Centre de consiliere on-line, au fost ?nfiin?ate ?n comunele: Stolniceni Pr?jescu (?n incinta Centrului de Informare), Miroslove?ti (?n incinta Bibliotecii), Pope?ti ?i Cepleni?a (?n incinta prim?riilor), urmând ca ?n perioada imediat urm?toare s? fie deschise astfel de centre ?i ?n alte localit??i din jude?, unde se va g?si disponibilitate din partea autorit??ilor locale. Suntem convin?i c? aceast? ini?iativ? poate conduce atât la cre?terea gradului de profesionalism al utilizatorilor de  terenuri agricole ?i a cresc?torilor de animale, precum ?i a  num?rului persoanelor interesate de accesarea fondurilor europene”, a precizat consilier C.A.J. Iasi, ELEFTERIU Eduard.

Comentarii

comentarii