Funcţionari publici ai Primăriei săltaţi de către Poliţie. Vezi de ce!

politie.147hv9g5fdDoi func?ionari publici din Prim?rie au fost du?i cu ma?ina Poli?iei la DNA pentru a da declara?ii în dosarul Agrocomplex.

Este vorba despre Nicoleta Negrescu, sovaldi secretara secretarului Mircea Zuzan ?i Monica Onea?? de la Registratur?, order conform preciz?rilor purt?torului de cuvânt al administra?iei locale.

Oamenii legii vor s? afle dac? este adev?rat, sau nu, c? serviciul juridic sau secretarul Prim?riei a trimis în timp util o adres? c?tre Finan?ele Locale, prin care s? anun?e c? hot?rârea votat? de consilieri prin care au fost ?terse o serie de datorii ?i penalit??i în favoarea societ??ii primarului Dumitru Pantazi, nu a fost vizat? de legalitate de prefect, a fost atacat? în instan?? ?i nu poate produce efecte.

Altfel spus, procurorii vor s? afl? dac? cineva a cerut ca datoria ?tears? s? fie repus? la plat? imediat dup? comunicarea prefectului. Declara?iile celor doi func?ionari publici ar putea s? clarifice circuitul documentelor în acest dosar. Asta, în condi?iile în care, secretarul Mircea Zuzan sus?ine c? a trimis o astfel de în?tiin?are imediat dup? ce a primit în?tiin?area prefectului în timp ce fostul ?ef de la Finan?ele Publice, Mihai Bodoasca, sus?ine c? un astfel de document nu apare înregistrat în eviden?ele de coresponden?? ale institu?iei, motiv pentru care nu a fost pus în executare decât mult mai târziu.

Surse neoficiale din cadrul institu?iei sus?in c? cele dou? salariate nu ar fi vinovate ?i c? adev?ra?ii responsabili, care ?tiu s? se apere, încearc? s? dea vina pe ele. Cel vizat este secretarul Mircea Zuzan care ar fi omis cu bun? ?tiin?? trasmiterea documentului c?tre Finan?ele locale, de?i a fost întocmit ?i înregistrat în eviden?ele Prim?riei.
O alt? victim? a secretarului Mircea Zuzan este fostul jurist al Prim?riei, Laviniu Dragomirescu. El a fost acuzat c? nu ar fi informat la timp conducerea Prim?riei c? decizia prin care s-a stabilit c? Hot?rârea Consiliului Local 145 din 2007, este ilegal? ?i nu a cerut ca datoria ?tears? s? fie reintrodus? la plat?. În realitate fostul jurist a demonstrat c? o astfel de informare a fost f?cut? pe data de 9 aprilie 2009 chiar secretarului prim?riei Mircea Zuzan, fiind înregistrat? în registrele institu?iei cu num?rul 344.

Din cauza c? acest document nu a fost luat în seam?, la datoria Agrocomplex au fost calculate penalit??i uria?e de aproape un million de lei, pân? în campania electoral? din anul 2012, period? în care societatea ap?rea f?r? datorii. Atunci, ca din întâmplare fostul primar, Grigore Cr?ciunescu, a aflat de aceast? problem? ?i a cerut calcularea la zi a datoriilor Agrocomplex , care au ajuns la peste 20 de miloarde de lei vechi.

El a anun?at în cadrul unei emisiuni televizate c? nu numai firma sa este datoare la bugetul local, ci ?i societatea contracandidatului s?u, sumele fiind aproape identice. Mai târziu, inspectorii Cur?ii de Conturi l-au g?sit responsabil pe fostul primar Grigore Cr?ciunescu pentru c? nu a f?cut demersurile necesare pentru încasarea la timp a acestor datorii, o parte dintre ele fiind deja prescrise.

Men?ionam c? în dosarul Agrocomplex sunt cercetate ?i alte persoane, aflate sub control judiciar, printre care consilierii locali din mandatul 2004-2008, deputatul Neculai R??oi ?i senatorul Florin Constantinescu. To?i au dat, pe rând, declara?ii în fa?? procurorilor DNA.

Sursa

Comentarii

comentarii