Impresionant! Ce sumă de bani se cere la începutul fiecărui an școlar

eleviBanii ceru?i la ?coal? la începutul fiec?rui an dau dureri de cap multor p?rin?i care nu au posibilit??i financiare ?i nici obliga?ia de a face treaba ministerului.

Pe lâng? caiete speciale, search culegeri, stuff fondul clasei, juc?rii sau alte rechizite în cazul claselor pre?colare, la ?coal? li se mai cer acestora ?i bani pentru fondul ?colii. Situa?ii în care elevii sunt amenin?a?i cu not? sc?zut? la purtare în cazul în care nu adus banii pentru fondul ?colii nu ne sunt str?ine. Dintr-un gest benevol, unele ?coli române?ti transform? fondul ?colii într-un co?mar.

În aceast? direc?ie, elevii din ?ar?, reprezenta?i de consiliul Na?io­nal al Elevilor cer interzicerea acestuia, pe motiv c? încurajeaz? statul s? nu dea bani pentru Educa?ie, pe principiul c? merge ?i a?a, oricum se face treaba la clas? cu banii p?rin­?ilor. Cei de la Consiliul Elevilor au propus ca în noua Lege a Educa?iei cei care cer bani dar ?i cei care dau pentru fondul ?colii s? fie sanc?iona?i. Ace?tia refuz? s? mai pl?teasc? fondul ?colii întrucât consider? c? acesta d?uneaz? înv???mântului.

„Statul s? spun? c? înv???mântul gratuit în România nu este cea mai bun? solu?ie“

Fondul clasei ?i fondul ?colii sunt, de zeci de ani, practici extrem de r?spândite în Ro­mânia. Reprezentan?ii înv???mântului preuniversitar din jude?ul Ia?i spun c? este normal ca p?rin?ii s? vin? cu idei, s? pun? flori în clas?, s? înfrumuse?eze spa?iul unde înva?? copiii lor, îns? nu într-atât încât ace?tia s? vin? de acas? cu bani pentru mobil? ori alte preten?ii ale dirigin?ilor.

Pornind de la faptul c? România este pe ultimul loc în UE în ceea ce prive?te investi?ia în educa?ie, sindicali?tii din înv???­mântul ie?ean afirm? c?: „Eu personal sunt pentru scoaterea fondului ?colii, îns? nu cred c? lucrul acesta se poate face, care ar fi forma legal?? Fondul ?colii a f?cut, din p?cate, s? compenseze lipsa de implicare a statului român. Pân? în 2007, fondul era binevenit. În momentul de fa?? credem c? sunt resurse suficiente pentru ca statul român s?-?i asume responsabilitatea ?i s? subven?ioneze înv???­mântul cu sumele de bani necesare. Poate c? ar trebui interzis, mi s-ar p?rea o manier? mai cinstit? ca statul s? spun?: „Dom’le, nu vrem, nu putem“ ?i atunci s? spun? c? înv???mântul gratuit în România nu este cea mai bun? solu?ie ?i c? cofinan?area ar merge mai bine!“, a declarat Laviniu L?cust?, pre?edintele Uniunii Sindicatelor Libere din Înv???­mântul Preuniversitar

„Fondul ?colii e mai mult o form? de solidaritate“

Pe de alt? parte, o scoatere definitiv? a fondului ?colii nu este neap?rat o solu?ie, deoarece acesta ar putea lua o alt? form?. P?rin?ii pot face dona?ii ?colii sau pot colecta banii prin consi­liul p?rin?ilor, printr-o hot?râre care oblig? minoritatea s? se supun? majorit??ii. ?i în acest caz, elevii ar putea fi obliga?i în continuare s? dea acei bani ceru?i pentru ?coal?. Dasc?lii recunosc îns? c? aceast? obi?nuin?? nu este tocmai cea mai bun? dovad? de moralitate, mai ales în ?coli, unde copilul ar trebui s? înve?e valorile fundamentale ale vie?ii. Dac? se poate interzice sau nu prin lege fondul ?colii, ne explic? reprezentan?ii Inspectoratului ?colar.

„Prin lege nu cred, dar poate fi mai ferm? prevederea. Fondul ?colii reprezint? o problem? cu conota?ie negativ? deoarece dintr-o bun? inten?ie s-a ajuns la excese. S-a trecut de la o contribu?ie benevol? la impuneri. Fondul ?colii e mai mult o form? de solidaritate a familiei fa?? de ?coal?, el trebuie s? fie o contribu?ie decent?. Vorbim de o cutum? care ar trebui totu?i s? r?mân? în trecut, iar ini?iativele p?rin?ilor s? ia forma unor proiecte, ei se pot organiza dincolo de spa?iul ?colii pentru a completa lacunele pe care, evident, înstitu?iile de înv???mânt le au. Interzicerea? Vorbim de un lucru care nu exist? în niciun document ?colar ori executiv“, a declarat Camelia Gavril?, inspector ?colar general în cadrul Inspecto­ratului ?colar Jude?ean Ia?i.

„Mi se pare foarte mult“

Pân? la o decizie definitiv? îns?, p?rin?ii ie?eni se plâng în continuare de sumele exagerate pe care dirigin?ii le-au cerut la prima ?edin?? cu p?rin?ii. Adunate, fondul ?colii cu fondul clasei plus alte cheltuieli ale clasei, aceste „contribu?ii benevole“  ajung s?-i sperie pe unii p?rin?i care trebuie s? dea ?i jum?tate din salariul pe o lun?

„S-au cerut câte 300 de lei de copil, ceilal?i p?rin?i au fost de acord, dar eu nu. Sunt în minoritate ?i nu am ce s? fac, trebuie s?-i dau ?i mi se pare exagerat, dac? ar fi fost 40-50 de lei, în?elegeam, a? fi de acord. Mi se pare foarte mult ?i inten?ionez s? merg la registratur? la Inspectoratul ?colar s? depun o plângere. Dac? nu rezolv aici, voi merge mai departe, la minister, poate le trimite un control ceva“, spune o mam? venit? la redac?ia noastr? cu aceast? ne­mul?umire. Copilul ei înva?? la unul dintre liceele de elit? din Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii