Încep simulările la clasa a VIII-a

teste_nationale_2011_examene_65852300Primul examen na?ional din via?a elevilor de clasa a VIII-a se sus?ine ast?zi în ?coli.

Simularea la Limba ?i literatura român? a fost stabilit? în programul examanelor pentru ziua de ast?zi, illness urmând ca mâine s? se sus?in? simularea la Limba ?i literatura matern?, ailment iar pe 20 februarie la alegere între matematic? ?i istorie. Rezultatele la aceste simul?ri vor fi afi?ate pe data de 7 martie.

Referitor la simul?rile programate în lunile februarie ?i martie, pilule precizez c? num?rul elevilor înscri?i în clasa a VIII-a la nivel jude?ean este de 8.613, iar în clasa a XII-a sunt înregistra?i, la zi, 5.795 elevi“, a declarat Camelia Gavril?, ?efa Inspectoratului ?colar Jude?ean.

Pentru simularea de ast?zi, elevii care urmeaz? s? dea examenul de capacitate începând cu 23 iunie trebuie s? treac? prin urm?torul con?inut: procedee de expresivitate artistic? în textele studiate (figuri de stil: alegoria), con?inut asociat competen?ei specifice, complementul direct ?i propozi?ia subordonat? completiv? direct?; complementul indirect ?i propozi?ia subordonat? completiv? indirect?, complementele circumstan?iale ?i propozi?iile subordonate circumstan?iale corespunzãtoare (de loc, de timp, de mod, de cauz?, de scop), con?inuturi asociate competen?ei specifice.

Notele nu se trec în catalog, îns? rezultatele vor fi utilizate pentru adoptarea unor m?suri privind îmbun?t??irea performan?elor ?colare. Vor fi analizate la nivelul fiec?rei unit??i de înv???mânt, prin discu?ii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ?edin?e cu p?rin?ii, precum ?i la nivelul consiliului profesoral“, precizeaz? Ministerul Educa?iei Na?ionale.

Sursa

Comentarii

comentarii