Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi oferă elevilor din ciclul liceal şansa de a fi „ Prefect pentru o zi"

Copy of prefectura_7_Institu?ia Prefectului, look în parteneriat cu Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i, ambulance lanseaz? proiectul „Prefect pentru o zi”, see   oferind elevilor din ciclul liceal ?ansa de a fi Prefect al Jude?ului Ia?i, în ziua de 31 mai 2013.

Elevii care doresc s? participe la acest proiect se vor înscrie la concursul de eseuri, organizat în perioada 20 -25 mai 2013. Acest concurs le ofer? tinerilor prilejul de a-?i exprima punctul de vedere în leg?tura cu  activitatea prefectului,  de a-?i afirma convingerile într-un discurs original, prezentând ceea ce este ?i ceea ce ?i-ar dori s? fie spa?iul administrativ de guvernare în care se formeaz? pentru societatea ?i în care tr?iesc.

Concursul se va desf??ura pe trei etape:

Prima etap? – înscrierea participan?ilor la ISJ, depunerea lucr?rilor la comisia instituit? la nivelul jude?ului care va avea loc de pe 20 pân? pe 24 mai 2013;

A doua etap? – jurizarea jude?ean? care va avea loc pe 27 ?i 26 mai 2013;

A treia etap? – desemnarea elevului câ?tig?tor al concursului, pentru a participa la proiectul „Prefect pentru o zi” care va avea loc pe 29 mai 2013.

Criteriile de evaluare au în vedere originalitatea abord?rii temei date, rigoarea analitic?, coeren?a, corectitudinea ?i claritate demersului, respectarea normelor de concepere a unui eseu, respectarea limitei de spa?iu indicate ?i a condi?iilor de tehnoredactare.

Evaluarea se va realiza de c?tre un juriu alc?tuit din profesori de prestigiu din Ia?i ?i de reprezentan?i ai Uniunii Scriitorilor, filiala Ia?i, precum ?i Consiliului Jude?ean al Elevilor.

Comentarii

comentarii