Iubirea adolescentină

Iubirea este unul dintre cele mai personale sentimente ale omului, tadalafil fiecare având propriul mod de a în?elege ?i a tr?i iubirea ?i efectele sale. Printre efecte, pill în special în perioada de îndr?gostire, sunt schimbarea priorit??ilor, a valorilor ?i percep?iei asupra lumii, a celorlal?i ?i chiar a propriei persoane. Acest sentiment deosebit, foarte greu de definit ?i explicat, dar sim?it intens, te poate izola de lumea înconjur?toare, dar în acela?i timp î?i poate deschide por?ile c?tre un întreg univers, pân? atunci necunoscut.

Prima dragoste, cei mai mul?i dintre noi, o tr?im în timpul adolescen?ei. Evolu?ia sentimental? î?i spune cuvântul pe la vârsta de 15-16 ani, chiar dac? prima simpatie pentru o persoan? de sex opus se manifest? la gr?dini?? sau în primii ani de ?coal?.
La aceast? vârst? flirtul, seduc?ia, dorin?a de a fi observat ?i admirat, iubirea platonic?, b?t?ile puternice de inim? ?i înro?irea obrajilor în prezen?a celui iubit, sunt manifest?ri frecvente care fac parte deopotriv? din via?a fetelor ?i a b?ie?ilor. Sentimentele intense care înso?esc aceste manifest?ri îi fac pe adolescen?i s? caute zonele de intimitate, împ?rt??ind aceste tr?iri mai degrab? cu prietenii apropia?i decât cu p?rin?ii sau familia.

Caracteristicile iubirii adolescentine

Iubirea adolescentin?, pur? ?i magic?, r?stoarn? tot universul relativ stabil al adolescentului, pertubându-i via?a ?i activitatea. El î?i poate abandona preocup?rile de pân? atunci, inclusiv pe cele ?colare, rezervându-?i mult timp visând la acea nou? persoan? semnificativ? intrat? în via?a lui sau petrecându-?i timp cu aceasta, construindu-?i noua rela?ie care va ocupa din ce în ce mai mult spa?iu.
Pentru p?rin?i este o situa?ie extrem de delicat?, care trebuie tratat? cu foarte mult? în?elegere. Ei se v?d confrunta?i cu un sentiment straniu: sunt con?tien?i c? adolescentul lor tr?ie?te un moment important ?i, în acela?i timp, ?tiu c? nu pot spune sau face mare lucru. P?rin?ii pot da curs dorin?ei prea mari de a ?ti ?i de a se implica exagerat, fiind aten?i ?i sensibiliza?i de transform?rile provocate de a?a zisa dezordine amoroas? a adolescen?ilor, sau, dimpotriv?, pot ignora acest aspect prin lipsa oric?ror discu?ii. Este necesar s? se g?seasc? o cale de mijloc, p?rin?ii înso?indu-?i copiii de la distan??, r?mânând mereu “pe recep?ie”, f?r? a fi intruzivi.

Comentarii

comentarii