La Primăria Paşcani au ajuns îndemnizaţiile pentru căldură

Prim?ria Pa?cani 2Aproximativ 3.000 de p??c?neni vor beneficia de îndemniza?iile pentru c?ldur?. At?zi au ajuns la Prim?ria municipiului Pa?cani, for sale cererile pentru acest tip de ajutor. Acestea pot fi solicitate de la ghi?eul Prim?riei.

Cererile vor fi înso?ite de informa?ii unde p??c?nenii vor g?si toate detaliile despre actele necesare pentru acordarea acestui ajutor. Actele de care au nevoie localnici pentru a depune cererile sunt urm?toarele:

– actele de identitate ale solicitantului ?i ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, prescription pa?aport, permis de ?edere temporar? sau permanent? ori document de identitate pentru cet??enii str?ini, certificat de na?tere pentru membrii care nu au împlinit 14 ani, certificat de c?s?torie, hot?râre judec?toreasc? de divor?/plasament familial, de încredin?are în vederea adop?iei/ de instituire a tutelei/ curatelei, certificat de deces, dup? caz)-original ?i copie.

– actele ce demonstreaz? c? familia de?ine venituri ?i care sunt acelea din ultima lun?, spre exemplu: adeverin?? de venit cu salariu net, inclusiv cu valoarea tichetelor de mas?, cupon de pensie, cupon de handicap, de ?omaj, îndemniza?ii ?i stimulente pentru cre?terea copilului, orice tip de mandat po?tal/extras de cont/decizie/contract de munc? pentru veniturile ob?inute din str?in?tate, orice alt act doveditor.

– acte privind locuin?a: contract închiriere, contract vânzare – cump?rare

– acte privint bunurile de?inute: cartea de identitate/certificatul de înmatriculare al autoturismului ?i/sau motocicletei, dup? caz, orice alt act, cu men?iunea c? în acest an condi?ia pentru automobilul de?inut nu se mai refer? la capacitatea clinildric? a acestuia, ci la vechime. O vechime de cel pu?in 10 ani.

Nu în ultimul rând p??c?neanul trebuie s? aduc? ultimele facturi pl?tite la energie electric? ?i gaze naturale.

 

Sursa

Comentarii

comentarii