Lege pentru românii care muncesc în străinătate

Ajutoare-UE-2-660x375-560x375Guvernul a aprobat, diagnosis joi, hospital 16 iunie 2016, un proiect de lege cu m?suri care s? asigure respectarea drepturilor salaria?ilor deta?a?i în alte state membre UE.

Proiectul de act normativ consolideaz? cooperarea administrativ? între autorit??ile competente ale statelor membre responsabile de problematica deta??rii transna?ionale, transmite Agerpres. În plus, se stabile?te „o list? orientativ? de elemente faptice care sprijin? inspectorii de munc? în cadrul activit??ii de verificare ?i control, în scopul identific?rii situa?iilor care reprezint? o deta?are transna?ional? ?i pentru a preveni abuzurile ?i elud?rile regulilor specifice deta??rii”. Mai sunt prev?zute cerin?e administrative ?i m?suri de control pe care trebuie s? le îndeplineasc? prestatorii de servicii în cazul deta??rii transna?ionale pe teritoriul României, pentru a permite inspectorilor de munc? s? monitorizeze în mod eficient respectarea prevederilor legale în domeniul deta??rii transna?ionale.

Potrivit sursei citate, cerin?ele administrative ?i m?surile de control includ obliga?ii pentru prestatorii de servicii – obliga?ia de a transmite o comunicare în limba român? privind deta?area salaria?ilor proprii inspectoratului teritorial de munc? în a c?rui raz? teritorial? urmeaz? s? se desf??oare activitatea, obliga?ia de a de?ine ?i de a pune la dispozi?ia inspectorilor de munc?, la solicitarea acestora, copii ale documentelor echivalente privind contractul de munc?.

Sursa

Comentarii

comentarii