Legenda Sfântului Valentin-ocrotitorul îndrăgostiţilor

S-au creat foarte multe controverse asupra adev?ratului Sfânt Valentin, cheap de la care a pornit aceast? s?rb?toare a îndr?gosti?ilor.De to?i resim?it? într-un fel sau altul, diagnosis Ziua Îndr?gosti?ilor ascunde legende impresionante despre cel ce a ocrotit mai mult decât libertatea sa-dragostea: Sfântul Valentin.

Una dintre legendele lui Valentin dateaz? înca din secolul III din vremea unui crud împ?rat al Romei, Claudius Gothicus al II-lea. Dorin?a cea mai grandioas? a acestui împ?rat nu era aceea de a-?i men?ine poporul fericit ci de a întinde grani?ele romane cât mai departe în lume, de a acapara în Imperiul Roman cât mai multe popoare ?i culturi, comori ?i p?mânturi.

În vremea acestui împ?rat via?a oamenilor se transformase într-un r?zboi continuu ?i to?i b?rba?ii capabili de lupt? au fost înrola?i în armat?.

Cu cât cucereau mai mult, cu atât Claudius era ?i mai însetat de mai multe p?mânturi. Armata nu i se mai p?rea suficient? ?i parc? solda?ii nu luptau îndeajuns de bine. A observat ca familia îi încetinea pe ace?tia, ca î?i doreau s? ajung? la casele lor unde s? r?mân? o perioad? al?turi de cei dragi.Pentru a pune cap?t acestor inconvenien?e a hot?rât s? le interzic? tinerilor c?s?toria. Brusc dreptul uman al tinerilor de a împ?rt??i cu persoana iubit? cel mai sublim sentiment era interzis.

În apropierea palatului împaratului exista în acea vreme un templu mare? unde tr?ia ?i slujea preotul Valentin, un om în?elept ?i cu suflet bun. La el veneau s? primeasc? binecuvântare ?i speran?? oameni din întreg imperiul. Aflând despre ordinul nedrept dat de Claudius pentru interzicerea c?s?toriilor, Valentin a hot?rât s? încalce decizia împ?ratului. Astfel  a încurajat tinerii s? se iubeasc? ?i chiar el desf??ura ceremonia de c?s?torie a tinerelor cupluri. În acest fel multe juraminte de dragoste au fost depuse în secret în templul bunului preot.

Din ce în ce mai mul?i tineri veneau s? î?i uneasc? sufletele, astfel c? vestea s-a r?spandit în tot imperiul pân? ce a ajuns la urechile împ?ratului. Mâniat peste m?sura c? cineva a îndr?znit s? îi încalce ordinele ?i s? îi strice planurile de razboi,Claudius a dat imediat ordin ca preotul s? fie luat din templu ?i aruncat în temni??. Solda?ii nu au întârziat s? îndeplineasc? porunca împaratului ?i astfel Valentin nu a mai v?zut lumina zilei pân? în ziua de 14 februarie 270 e.n., zi în care acesta a murit, jertfindu-?i libertatea pentru a da voie oamenilor s?-?i împ?rt??esc? cel mai nobil sentiment.

Chiar dac? majoritatea statelor europene aveau în tradi?ia lor un echivalent al acestei s?rb?tori, treptat, obiceiul a fost adoptat mai întâi de ??rile vestice ?i dup? 1990, ?i de România. De?i exist? ?i la noi în ?ar? o s?rb?toare a iubirii, cunoscut? sub numele de Dragobete, o tradi?ie milenar?, care marcheaz? începutul prim?verii, rena?terea naturii, a dragostei ?i a apropierii, românii au importat ?i Ziua Îndr?gosti?ilor. Divinitate mitologic? asem?n?toare lui Eros (zeul iubirii, în mitologia greac?) ?i Cupidon (sau Amor, zeul roman al dragostei), Dragobete, cunoscut ?i sub numele de Dragomir, este considerat, în credin?a popular? româneasc?, fiul Babei Dochia. N?valnic ?i nestatornic, Dragobetele se diferen?iaz? de blajinitatea Sfântului Valentin din tradi?ia catolic? ?i este închipuit ca fiind un fl?c?u voinic, chipe? ?i iub?re?, care s?l??luie?te mai mult prin p?duri.

Sursa

 

Comentarii

comentarii