Locuri de muncă la Spitalul Municipal Pașcani

Spitalul Municipal Pa?caniSpitalul Municipal Pa?cani anun?? oportunitatea de angajare pe trei posturi. Acestea sunt: un post de asistent medical generalist pentru cabinetul de oncologie, stomach un post de asistent medical generalist pentru cabinetul ORL ?i un post referent de specialitate pentru serviciul de resurse umane.

Pentru a aplica pentru aceste posturi, buy poten?ialii candida?i trebuie s? depun? un dosar de înscriere pân? pe data de 22 noiembrie, ora 13:00, urmând ca pe 20 decembrie, ora 09:00, sa fie sus?inut? proba scris?. Se va sus?ine, de asemena, ?i un interviu, în maxim cinci zile lucr?toare dup? sus?inerea probei scrise.

Candida?ii vor trebui trebui s? îndeplineasc? ?i câteva condi?ii, ?i anume: s? aib? cet??enie român? ?i domiciliul în România, s? cunoasc? limba român?, scris ?i vorbit, s? aib? vârsta minim? de 18 ani împlini?i, s? aib? o stare de s?n?tate corespunz?toare, atestat? printr-o adeverin?? medical? de la medicul de familie, s? îndeplineasc? condi?iile de studiu ?i vechime conforme cu postul pentru care aplic? ?i s? nu fi s?vâr?it vreo infrac?iune care s? fie incompatibil? cu func?ia pentru care aplic?, în cazul în care nu a intervenit reabilitarea.

De asemenea, pentru posturile de asisten?i, candida?ii vor avea nevoie de diplom? de ?coal? sanitar? postliceal? sau echivalent? sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997, diploma de licen?? în specialitate, iar pentru postul de la serviciul de resurse umane este nevoie de o diplom? care s? ateste absolvirea studiilor superioare în domeniul ?tiin?elor economice.

Dosarul de înscriere va con?ine: o cerere de concurs în care se va men?iona postul pentru care se candideaz?, CV-ul, o copie dup? actul de identitate ?i o copie dup? certificatul de c?s?torie, dac? este cazul, copii ale diplomelor de studiu, copia certificatului de membru OAMMR cu viza pe anul 2013 (pentru asisten?i medicali), o copie dup? cartea de munc? sau o adeverin?? care s? ateste experien?a în domeniu, cazier judiciar, adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult ?ase luni înainte de concurs, o recomandare de la ultimul loc de munc? ?i  se va achita o tax? de participare de 30 de lei, la casieria spitalului.

Candida?ii trebuie s? prezinte, al?turi de copiile documentelor, ?i actele în original pentru atestarea validit??ii lor.

Spitalul va publica rezultatele, cu men?iunea „admis” sau „respins”, la sediul institu?iei , în maxim trei zile de la data limit? pentru depunerea dosarelor. De asemenea, candida?ii au dreptul s? depun? contesta?ie pentru proba scris?, în maxim 24 de ore de la afi?area rezultatelor, iar rezultatul se va comunica în maxim o zi de la depunerea contesta?iei.

Notarea se va face în intervalul 1-10, iar pentru a fi declarat admi?i candida?ii trebuie s? ob?in? minim 5,00 la fiecare prob?. Stabilirea persoanelor care vor ocupa posturile se va face în baza mediei aritmetice calculate dup? ob?inerea notelor de la fiecare prob?, prioritate având persoana care a ob?inut media cea mai mare.

Pentru rela?ii suplimentare Serv.  RUNOS pune la dispozi?ie num?rul de telefon:  0232763600, int. 110.

Sursa

Comentarii

comentarii