MIRCEA DIACONU: FĂRĂ COEZIUNE CULTURALĂ, UNIUNEA EUROPEANĂ NU ARE NICIUN VIITOR

mircea-diaconuEurodeputatul Mircea Diaconu, case Vice-Pre?edinte al Comisiei pentru Cultur? ?i Educa?ie (CULT) a Parlamentului European, clinic a fost desemnat s?pt?mâna trecut? ca raportor pe subiectul Anul European al Patrimoniului 2018.

«Cu eforturi substan?iale ?i cu sprijinul colegilor mei din CULT, click am reu?it s? convingem Comisia European? de importan?a unui an european dedicat patrimoniului cultural. Acest subiect mi se pare esen?ial, cu atât mai mult cu cât crizele care vin peste Europa de câ?iva ani încoace, vede?i bine, sunt crize de identitate, de omogenitate. Ori, m?car din acest punct de vedere, reperele culturale sunt de identitate fundamental? ?i pentru na?iuni în sine, ?i pentru Europa în întregul s?u.»

Se pare, îns?, c? adev?rata b?t?lie politic? pentru realizarea acestui an începe abia acum. Comisia European? nu prevede niciun buget pentru acest proiect, sugerând  finan?area sa din programul Europa Creativ?, principala surs? UE pentru sectoarele culturale ?i creative din Europa.

«E o ru?ine! Cultura prime?te cele mai pu?ine fonduri în Europa, iar programul Europa Creativ? este deja suprasolicitat. Dac? nu în?elegem o dat? ?i pentru totdeauna c? f?r? coeziune social? nu avem ce face cu o uniune politic? ?i economic?, v? garantez c? ?i peste doi ani ?i peste zece Europa va avea exact acelea?i probleme pe care le are ast?zi.»

La nivel UE, se vorbe?te tot mai mult despre un efort militar comun ?i despre cre?terea rolului culturii în politica extern? a Uniunii. În opinia eurodeputatului, realizarea unor astfel de ambi?ii ?i succesul proiectului european în general depind de funda?ia social? pe care sunt construite. Ori, t?ria acestei funda?ii e tocmai conservarea ?i promovarea mo?tenirii culturale europene.

Mircea Diaconu a depus deja cu succes patru amendamente privind bugetul general al Uniunii Europene pentru exerci?iul financiar 2017, cerând, printre altele, instituirea garan?iilor bugetare necesare pentru activit??ile preg?titoare prev?zute în contextul Anului european al patrimoniului cultural (2018).

Comentarii

comentarii