Monarhia câştigă teren și în România

În urma unui sondaj a rezultat c? românii vor republic? preziden?ial? (35, online 3%), check monarhie constitu?ional? (17,7%), republic? parlamentar? (13,2%) sau republic? semipreziden?ial? (12,9%), Sondajul a fost realizat în perioada 19 – 27 martie 2013 pe un e?antion de 1.082 persoane, cu o marj? de eroare de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Cercetarea a urm?rit s? testeze op?iunile cet??enilor în contextul discu?iilor despre modificarea Constitu?iei. INSCOP men?ioneaz? ca exist? un num?r mare de non-r?spunsuri – 20,8%. Românii par s? fie republicani convin?i, 61,6% î?i declar? op?iunea pentru o form? republican? de guvern?mânt. INSCOP consider? îns? c? mai important? este op?iunea pentru un regim personalizat: 65,9% opteaz? pentru republic? preziden?ial?, semipreziden?ial?  ?i monarhie.

PERSONIFICAREA PUTERII

INSCOP explic? aceast? dispunere a percep?iei autorit??ii politice prin tradi?ia raport?rii  la un lider vizibil care permite popula?iei o în?elegere simplificat? a mecanismelor de exercitare a puterii ?i nu este specific României. Povestea unui om dintr-o provincie canadian? care a venit s? viziteze guvernul, a fost plimbat prin toate cabinetele ?i a dat mâna cu mul?i func?ionari ?i care a exprimat la final nemul?umirea c? nu l-a întâlnit pe guvern, adic? pe omul care personific? guvernul, este relevant?.

OP?IUNEA PENTRU PARLAMENTUL UNICAMERAL REZIST?

Sub rezerva unui num?r mare de non-r?spunsuri (22,4%), opinia public? este împ?r?it? între preferin?a pentru parlamentul unicameral (46,8%) ?i cel bicameral (30,9%). Un procent mai mare prefer?, dup? cum se vede, mai degrab? parlamentul unicameral, fapt consonant cu slaba încredere public? în institu?ia parlamentar? ?i cu opinia c? Parlamentul este supradimensionat, a?a cum rezult? din precedentele sondaje  INSCOP.

În termenii votului pentru schimbarea Constitu?iei, situa?ia nu s-a schimbat foarte mult fa?? de luna trecut?, precizeaz? INSCOP.  În februarie, 41% declarau c? se vor prezenta în mod sigur la vot, în timp ce în martie 43% declar? c? vor vota cu certitudine la referendum.  În rândul popula?iei care s-ar prezenta la referendumul pentru modificarea constitu?iei exist? o majoritate mai mare decât media raportat? la totalul e?antionului care prefer? parlamentul unicameral.

Analiza speciali?tilor

Politologii Stelian T?nase ?i Cristian Pârvulescu cred c? op?iunea tinerilor pentru monarhie vine din accesul la istoria real?, nemanipulat? de manualele din timpul totalitarismului, ?i din nemul?umirea fa?? de politic?.

„Tineretul e dezam?git de ce se întâmpl? în înv???mânt, de atmosfera din spa?iul public, de s?r?cie ?i consider? c? apelul la monarhie ar putea schimba lucrurile. Sigur c? are leg?tur? cu criza politic? prezent?, de fapt are leg?tur? cu criza politic? din ultimii 20 de ani, de la republica fesenist? ilegitim?. Oamenii i-au v?zut pe to?i cei care au fost la putere, au v?zut bâlciul politic. Regele e leg?tura românilor cu istoria, dar ?i leg?tura românilor cu Dumnezeu“, explic? Stelian T?nase.

Cristian Pârvulescu crede c? procentul crescut se mai datoreaz? imaginii necontroversate a Regelui, dar ?i prezen?ei Casei Regale în activit??i din via?a public?. „Eu cred c? procentul tinerilor este mai mare în favoarea monarhiei ?i pentru c? este un fel de form? de protest, la adresa unei politici inadecvate ?i neautentice“, spune Pârvulescu.

ALFRED BULAI: „PROCENTUL NU ESTE FOARTE MARE“

Sociologul Alfred Bulai crede c? procentul pro-monarhie nu este foarte mare, „date fiind condi?iile de nemul?umire fa?? de pre?edintele în exerci?iu“. Bulai interpreteaz? sondajul înt?rind conluzia c?, f?r? s? fi avut o experien?? monarhic? semnificativ?, România este o ?ar? republican?. „Dac? ne gândim la Carol al II-lea, B?sescu este un tip mi?to fa?? de el“, apreciaz? Bulai. El spune c? monarhia este o surs? de fascina?ie pentru tineri ?i c? exist? probabil ?i o categorie de persoane adulte „care au plecat la munc? în ??ri monarhice, iar acum s-au întors cu o alt? imagine, s-au maturizat“.

Sursa

Comentarii

comentarii