Municipiul Paşcani îşi cumpără utilaje de deszăpezire

primaria (1)Municipiul Pa?cani î?i cump?r? utilaje de desz?pezire.  Acesta nu este singurul proiect de hot?râre propus spre dezbatere ?i votare consilierilor locali. ?edin?a este programat? vineri.

Plenul Consiliului Local va dezbate în ?edin?a sa de vineri achizi?ionarea în leasing financiar a unor utilaje de desz?pezire ?i cur??enie stradal?. Pe lista de achizi?ii a municipalit??ii p??c?nene se afl? un autogreder, prescription o basculant?, cialis un vehicul multifunc?ional pentru cur??enia stradal? ?i o camionet? cu cabin? dubl? ?i ben?. Costul utilajelor a fost estimat la 2,22 milioane lei.

Pe ordinea de zi a ?edin?ei se vor afla ?i trei proiecte de extindere a re?elei de gaze naturale, pe str?zile Libert??ii, Pene? Curcanul ?i Bucuriei. Valoarea total? a lucr?rilor se ridic? la 151.500 lei. Prim?ria Pa?cani a solicitat E.ON efectuarea lucr?rilor, compania comunicând îns? c? investi?ia nu este justificat? economic. Dup? punerea în func?iune a noilor conducte, acestea urmeaz? s? fie preluate în folosin?? de c?tre E.ON Distribu?ie România în baza unui contract de comodat.

O sum? de 134.000 lei este propus? a fi alocat? pentru lucr?rile de împrejmuire a Liceului Teoretic “Miron Costin”. Noul gard va avea o lungime de 139,5 metri, acesta urmând s? conste într-o eleva?ie din beton ?i panouri de fier forjat.

Va fi discutat? ?i solicitarea Spitalului Municipal de rectificare a bugetului de venituri ?i cheltuieli prin majorarea sumelor primite de la Direc?ia de S?n?tate Public? cu 10.000 de lei pentru programul na?ional de prevenire a tuberculozei, suplimentarea cheltuielilor materiale cu 324.000 lei ?i reducerea cheltuielilor de personal ?i a burselor cu 314.000 lei.

Pe masa consilierilor locali p??c?neni se va afla vineri ?i metodologia de repartizare ?i facturare individual? pe baz? de conven?ie a consumurilor de ap?, ca ?i preluarea la canalizare a apelor uzate ?i pluviale. Dac? proiectul va fi adoptat, metodologia va fi prima aplicat? la Pa?cani dup? preluarea serviciului de ap?-canal de c?tre ApaVital.

În cadrul ?edin?ei se vor discuta ?i programul de îmbun?t??ire a eficien?ei energetice în municipiul Pa?cani pân? în 2020, ca ?i proiectul de transmitere în folosin?? gratuit? a unui spa?iu din fostul sediu al prim?riei p??c?nene c?tre filiala jude?ean? a Asocia?iei Nev?z?torilor.

Ordinea de zi

 

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor pe anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transmiterea in folosin?a gratuita a spatiului disponibil nr. 2 situat in imobilul din str. ?tefan cel Mare, nr.7, proprietate publica a municipiului Pa?cani catre Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Iasi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind completarea Anexei nr. 1 la Hot?rârea Consiliului Local al Municipiului Pa?cani nr. 130 din 20.12.2011 privind însu?irea propriet??ii private a Municipiului Pa?cani, jude?ul Ia?i – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea valorilor de inventar aferente unor bunuri proprietate public? a Municipiului Pa?cani, însu?ite prin hot?râri ale Consiliului Local al Municipiului Pa?cani, jude?ul Ia?i – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea suprafetelor construite propuse pentru vânzare, inclusiv cotelor-p?r?i indivize, teren si constructie, aferente fiec?rei locuin?e existente in blocul ANL F3, proprietate privat? a statului ?i aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Pa?cani, situat in strada ?tefan cel Mare, nr. 22, Jud. Ia?i – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Extindere retea de gaze naturale sector strada Libert??ii”, municipiul Pa?cani, judetul Ia?i – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Extindere re?ea de gaze naturale sector strada Pene? Curcanu”, municipiul Pa?cani, judetul Ia?i – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Extindere retea de gaze naturale sector strada Bucuriei”, municipiul Pa?cani, judetul Ia?i – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Construire împrejmuire Liceul Teoretic Miron Costin”, str. Izvoarelor, nr. 11, municipiul Pa?cani, judetul Ia?i  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE HOTARARE privind aprobarea contractarii unei finantari de tip leasing financiar pentru achizitionarea unor utilaje de dezapezire si curatenie stradala – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 85/10.09.2005 privind constituirea Comisiei locale de analiza a solicitarilor de locuinte sociale din municipiul Pascani, judetul Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea ?i completarea Hot?rârii nr. 146 din 31.08.2016, privind nominalizarea reprezentan?ilor Consiliului Local în Consiliile de Administra?ie ale unit??ilor de înv???mânt din municipiul Pa?cani, pentru anul ?colar 2016 – 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea „Programului de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Pascani 2016-2020” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de rapartizare si facturare individuala pe baza de conventie a consumurilor de apa rece/calda, preluare la canalizare ape uzate si pluviale inregistrate la bransamentele/racordul unui condominiu – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Comentarii

comentarii