Noi modalități de achiziționare a locuințelor ANL

aNL PascaniTinerii vor putea achizi?iona o locuin?? ANL fie cu un credit bancar garantat de stat, treatment fie pl?tind rate lunare.

În ?edin?a de miercuri, medicine Guvernul a introdus, printr-o ordonan??, noile facilit??i la cump?rarea de c?tre tineri a unei locuin?e ANL.

Legisla?ia aplicat? pân? în prezent stabile?te c? locuin?ele ANL pentru tineri în vârst? de pân? în 35 ani destinate închirierii, inclusiv cele construite ?i destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor speciali?ti din înv???mânt sau s?n?tate, pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere dup? expirarea a minimum un an de închiriere neîntrerupt?, f?r? ca vânzarea s? fie condi?ionat? de vârsta solicitantului. Pre?ul locuin?ei putea fi îns? achitat doar integral la data încheierii contractului, din sursele proprii ale cump?r?torului ?i/sau din credite contractate de c?tre acesta de la institu?ii financiare autorizate.

Prin ordonan?a aprobat? ieri, Guvernul a decis c? aceste credite vor putea fi contractate “inclusiv cu garan?ia statului”, în termen de 5 zile lucr?toare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciar?, ?i c? pre?ul de vânzare va putea fi achitat ?i în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. “Pentru achizi?ionarea locuin?elor cu plata în rate, ratele lunare cuprind o dobând? care acoper? dobânda de referin?? a B?ncii Na?ionale a Rom?niei, la care se adaug? dou? puncte procentuale, aceast? dobând? fiind aplicabil? la valoarea r?mas? de achitat“, se arat? în document.

Contractul de vânzare cu plata în rate lunare va stipula c? transferul de proprietate asupra locuin?ei se produce dup? achitarea integral? a valorii de vânzare ?i c?, pân? la achitarea valorii de vânzare, locuin?ele r?mân în administrarea autorit??ilor administra?iei publice locale ale unit??ilor administrativ-teritoriale. Cump?r?torul va avea ?i posibilitatea achit?rii în avans, în totalitate sau par?ial, a ratelor r?mase, inclusiv dobânda, pân? la data achit?rii integrale.

Contractul va mai stabili c? persoana care cump?r? locuin?a se oblig? s? achite ratele lunare la scaden??, iar pentru neachitarea la termenul de scaden?? a obliga?iilor de plat?, va datora dup? acest termen major?ri de întârziere. În cazul neachit?rii a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cump?rare va fi considerat reziliat de drept, f?r? nicio alt? formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere ?i având obliga?ia de a preda locuin?a la data notificat?.

Sursa

Comentarii

comentarii