Nouă profesori de la Școala “Specială” din Pașcani pleacă în Finlanda

erasmusUn grup de nou? profesori de la ?coala Gimnazial? Special? Pa?cani se vor deplasa, case în perioada 5-9 octombrie 2015, în Finlanda în ora?ul Joensuu pentru a participa la un curs de perfec?ionare organizat de EduKarjala.

Acest stagiu de perfec?ionare reprezint? o activitate din proiectul Erasmus+ „Realizarea dimensiunii europene a ?colii prin integrarea de modele europene în ?colarizarea copilului cu dizabilit??i” cu ID 2014-1-RO01-K101-001402. Grupul de profesori este compus din cadre didactice care lucreaz? cu copii cu cerin?e educa?ionale speciale, speciali?ti în psihopedagogie special?, logopedie, profesor educator.

Timp de 5 zile grupul de 9 profesori vor participa la cursul„Every pupil is important-special education in Finland and Europe” (Orice copil este important – educa?ia special? în Finlanda ?i Europa).

Obiectivele acestui curs se refer? la cunoa?terea sistemului de educa?ie special? din Finlanda ?i din Europa ?i la însu?irea de tehnici ?i metode folosite de cadrele didactice din Finlanda în lucrul cu copiii cu dizabilit??i.

Cadrele didactice vor dobândi competen?e în metode ?i tehnici  de lucru cu elevul cu dizabilit??i în gr?dini?e, ?coli primare, gimnaziale ?i voca?ionale ?i tehnici de suport timpuriu.

Cuno?tin?ele noi dobândite ?i experien?a acumulat? în urma particip?rii la acest curs vor veni în sprijinul dezvolt?rii ?i perfec?ion?rii serviciilor educa?ionale, terapeutice ?i integrative oferite de ?coal?. Cadrele didactice participante vor dobândi Certificate Europass Mobility, certificate ce atest? competen?ele dobândite în spa?iul european.

Pe blogul proiectului pute?i g?si informa?ii legate de povestea european? a ?colii Gimnaziale Speciale Pa?cani. http://www.rd-eu.blogspot.ro.

Comunicat emis de c?tre directorul unit??ii de înv???mânt, Gabriela Nedelcu.

Sursa

Comentarii

comentarii