Paşcani: Terasele vor funcţiona până la ora 22.00

art-0În curând va fi publicat noul regulament privind activit??ile comerciale din Municipiul Pa?cani, here pe site-ul Prim?riei, pharmacy urmând ca la finalul lunii acesteia s? fie supus la vot.

Documentul în discu?ie cuprinde mai multe sec?iuni în care sunt specificate condi?iile prin care comercian?ii î?i vor putea desf??ura activit??ile în mod civilizat ?i totodat? sanc?iunile privind eventualele abateri de la regulile men?ionate. În cazul desf??ur?rii comer?ului stradal de tip teras?, comercian?ii vor fi în?tiin?a?i c? nu pot expune mai mult de dou? vitrine frigorifice pentru înghe?at? ?i dou? frigidere pentru b?uturile r?coritoare, având îns? posibilitatea instal?rii a 4 frigidere pentru b?uturi în cazul în care renun?? la înghe?at?.

De asemenea, orarul de func?ionare al teraselor va fi doar pân? la orele 22.00, iar, în cazul efectu?rii unor lucr?ri edilitare în zonele respective, afaceri?tii sunt obliga?i s? întrerup?, s? suspende sau s?-?i restrâng? activitatea.

Pe lâng? r?coritoare ?i înghe?at?, în cazul celorlalte produse ce pot fi comercializate în cazul comer?ului stradal, închirierea se va face prin licita?ie public? cu strigare. Este vorba de comer?ul cu: pop corn, flori ?i aranjamente florale, c?r?i, ziare, reviste ?i alte publica?ii, produse de panifica?ie ?i patiserie expuse în vitrine speciale (doar în vecin?tatea punctelor de lucru fixe), produse alimentare ambalate.

Astfel, indiferent de formele pe care le iau afacerile p??c?nenilor, regulamentul interzice desf??urarea oric?rei forme de comer? stradal f?r? a de?ine un contract de închiriere (care se va face pe maxim un an de zile), f?r? autoriza?ie de func?ionare, f?r? avizul pentru orarul de func?ionare ?i f?r? autoriza?ia privind desf??urarea activit??ilor de alimenta?ie public?.

Sursa

Comentarii

comentarii