Poşta Română a hotărât disponibilizarea a 3.650 de salariaţi

Un num?r de 3.650 de salaria?i, capsule reprezentând 11, there 4% din personal, medical vor  fi disponibiliza?i de la Po?ta Român?, aceast? hot?râre fiind luat?  în urma negocierilor privind aplicarea norm?rii muncii derulate între conducerea companiei ?i sindicate.

În momentul de fa??, Po?ta Român? are aproximativ 32,000 de  salaria?i.

Directorul general al companiei, Ion Smeeianu, a sus?inut c? potrivit unor calcule estimative, ar trebui s? fie disponibiliza?i 4.458 de salariati, cu o varia?ie de plus/minus 5%, în func?ie de ultimele verific?ri ?i discutii cu sindicatele.

Negocierile s-au desf??urat într-o comisie format? din reprezentan?i ai Po?tei Române ?i ai Sindicatului Lucr?torilor Po?tali din România (SLPR), înfiin?at? în baza unui protocol semnat la 14 mai.

“În urma reverific?rilor privind datele de trafic po?tal, efectuate de comisie, s­?a stabilit de comun acord existen?a unui num?r de 3.650 de salaria?i excedentari ce vor face subiectul disponibiliz?rii colective. Modalitatea de aplicare efectiv? a protocolului încheiat vineri va fi determinat? de comisie, pe baza unor criterii ce vor fi stabilite de comun acord”, se arat? în comunicat.

 

 

 

Sursa 

 

 

Comentarii

comentarii