Primăria Pașcani a scos la concurs mai multe posturi

primariePrim?ria Pa?cani organizeaz? un concurs de ocupare al unor posturi de execu?ie vacante. Concursul va consta în prob? scris?, ampoule ce va avea loc în data de 19.05.2014 la ora 10:00 ?i în interviu, în data de 21.05.2014.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul institu?iei în termen de 20 zile de la data public?rii anun?ului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (pân? la data de 07.05.2014 inclusiv, ora 16:00).

Pentru a participa la concurs, candida?ii trebuie s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

 Concursul se organizeaz? pentru ocuparea urm?toarelor 6 func?ii publice de execu?ie vacante:

1. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate

Cerin?e:

 – studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în ?tiin?e economice

 – vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice:minimum 5 ani

 – cursuri de operare pe calculator absolvite cu certificat/diplom?

2. Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Tehnic si Investitii

Cerin?e:

 – studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în domeniul  ingineriei civile;

 – vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice:minimum 9 ani;

3. Inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Asocia?ii de Proprietari

Cerin?e:

 – studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent?

 – vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice:minimum 5 ani

4. Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport

Cerin?e:

 – studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în domeniul ingineria transporturilor sau în domeniul inginerie mecanic?

 – vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice:minimum 9 ani

5. Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Programe Europene si Atragere Fonduri Structurale

Cerin?e:

 – studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent? în domeniul ?tiin?elor inginere?ti

 – vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice:minimum 9 ani

 – cursuri de operare pe calculator absolvite cu certificat/diplom?

 – cursuri de perfec?ionare în managementul proiectelor

 – cuno?tin?e de limba englez? (certificat competen?e lingvistice limba englez?)

6. Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare Managementul Calitã?ii

Cerin?e:

 – studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent?

 – vechime în specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice:minimum 9 ani

 – cursuri certificate în managementul calita?ii

Bibliografia pentru concurs este format? din actele normative inclusiv republic?rile, modific?rile ?i complet?rile acestora.

Inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate:

 – Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduit? a func?ionarilor publici, republicat? ;

 – Legea contabilit??ii nr. 82/1991, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Legea privind finan?ele publice nr. 500/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare

 – Ordin  nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ?i conducerea contabilit??ii institu?iilor publice, Planul de conturi pentru institu?iile publice ?i instruc?iunile de aplicare a acestuia, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasifica?iei indicatorilor privind finan?ele publice

 – Ordonan?a nr. 119/1999 privind controlul intern ?i controlul financiar preventiv, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan?area ?i plata cheltuielilor institu?iilor publice, precum ?i organizarea, eviden?a ?i raportarea angajamentelor bugetare ?i legale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Ordinul nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entit??ile publice ?i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ?i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ?i capitalurilor proprii ;

 – Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii ?i  r?spunderea în leg?tur? cu gestionarea bunurilor  agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului opera?iilor de cas? ale unit??ilor socialiste ;

Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Tehnic ?i Investi?ii:

 – Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 7/2004, republicat?, privind Codul de conduit? a func?ionarilor publici;

 – Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in construc?ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – HG nr 273 / 1994 privind Regulamentul de recep?ie al lucr?rilor de construc?ii ?i instala?ii aferente acestora , cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – HG nr. 28 / 2008, pentru aprobarea con?inutului-cadru al documenta?iei tehnico-economice aferente investi?iilor publice , precum ?i a structurii ?i metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investi?ii ?i lucr?ri de interven?ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – ORDIN nr. 1.496 /2011-pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigin?ilor de ?antier, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Ordinul nr. 863/2008 al Ministerului Dezvolt?rii , Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor privind aprobarea Instruc?iunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 pentru  aprobarea con?inutului-cadru al documenta?iei tehnico-economice aferente investi?iilor publice, precum ?i a structurii ?i metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investi?ii ?i lucr?ri de interven?ii.

Inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Asocia?ii de Proprietari :

 – Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduit? a func?ionarilor publici, republicat?;

 – Legea nr. 230/2007 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Legea nr.114/1996, legea locuin?ei, republicat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – OUG nr. 69 / 2010 privind reabilitarea termic? a cl?dirilor de locuit cu finan?are prin credite bancare cu garan?ie guvernamental?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – OUG nr. 18 / 2009 privind cre?terea performan?ei energetice a blocurilor de locuin?e, cu u modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Lege nr. 153 / 2011 privind m?suri de cre?tere a calit??ii arhitectural-ambientale a cl?dirilor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport :

 – Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduit? a func?ionarilor publici, republicat?;

 – Legea nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Legea nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public local, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Legea nr. 218 / 2009 privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;

 – Ordonan?a nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Ordinul nr.206/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de autorizare a autorit??ilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

 – Ordin nr. 1.007 / 2010 pentru modificarea ?i completarea Normelor privind organizarea ?i efectuarea transporturilor rutiere ?i a activit??ilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 1.892/2006

 – Ordin nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 – Ordin nr. 972 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local ?i a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 – Ordin nr. 243 / 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori m?rfuri în regim de taxi.

Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Programe Europene ?i Atragere Fonduri Structurale:

 – Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 7/2004, republicat?, privind Codul de conduit? a func?ionarilor publici;

 – HG 457 / 2008 – privind cadrul institu?ional de coordonare ?i de gestionare a instrumentelor structurale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea 315 / 2004 – privind Dezvoltarea regional? în România, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – HG 1115 / 2004 – privind elaborarea în parteneriat a Planului Na?ional de Dezvoltare;

 – H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera?iunilor finantate prin programele opera?ionale;

 – Hot?rârea nr. 491/2008 pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera?iunilor finantate prin programele opera?ionale;

 – Hot?râre nr. 802 / 2011 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative din domeniul implement?rii instrumentelor structurale;

 – Hot?râre nr. 1.135 / 2011 pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera?iunilor finan?ate prin programele opera?ionale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – O.U.G. nr. 64 /2009 privind gestionarea financiar? a instrumentelor structurale ?i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen??;

 – Normele Metodologice din 26 iulie 2012 de aplicare a prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar? a instrumentelor structurale ?i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen??;

 – Legea nr. 52/2003, privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnic? legislativ? pentru elaborarea actelor normative, republicatã;

 – Hotãrârea  nr. 28 din 9 ianuarie 2008privind aprobarea con?inutului-cadru al documenta?iei tehnico-economice aferente investi?iilor publice, precum ?i a structurii ?i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi?ii ?i lucr?ri de interven?ii;

Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare Managementul Calitã?ii:

 – Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr. 7/2004, republicat?, privind Codul de conduit? a func?ionarilor publici;

 – Legea nr.52/2003 privind transparen?a decizionalã în administra?ia publicã, republicatã,cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informa?iile de interes public, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – Legea nr.161 din 19 aprilie 2003privind unele m?suri pentru asigurarea transparen?ei în exercitarea demnit??ilor publice, a func?iilor publice ?i în mediul de afaceri, prevenirea ?i sanc?ionarea corup?iei;

 – Legea-cadru nr. 195 din 22 mai 2006-a descentraliz?rii;

 – Ordinul Ministerului Finan?elor Publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entit??ile publice ?i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

 – H.G. nr. 961 din 26 august 2009 – privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate ?i a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

 – SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitã?ii – Cerin?e;

Informa?ii despre condi?iile de desf??urare a concursului, condi?iile de participare la concurs ?i bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul institu?iei ?i pe site-ul  www.primariapascani.ro. Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la num?rul de telefon 0232/762300, interior 111 – compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani ?i trebuie s? con?in? în mod obligatoriu documentele prev?zute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare :

1. Formularul de înscriere, prev?zut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se ob?ine de la secretariatul comisiei;

2. Copia actului de identitate ?i ale altor acte de stare civil? (certificat de na?tere, cas?torie, livret de familie, livret militar);

3. Copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri;

4. Copia carnetului de munc? sau, dup? caz, o adeverin?? care s? ateste vechimea în munc? ?i dup? caz în specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice;

5. Cazier judiciar;

6. Adeverin?? care s? ateste  starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate, care s? con?in?, în clar, num?rul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii Publice;

7. Declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?? care s? ateste c? nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?;

8. Aviz neuropsihiatric;

9. Curriculum vitae;

10.   Declara?ia pe propria r?spundere care s? ateste faptul c?  semnatarul nu a fost destituit dintr-o func?ie public? sau nu i-a încetat contractul individual de munc? pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

11. Dosar cu ?in? sau de încopciat.

Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? în copii legalizate sau înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate cu originalul de c?tre secretariatul comisiei de concurs.

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii