Primăria Pașcani primește cereri pentru tichetele de sărbători

ticheteÎncepând de ast?zi, online 7 decembrie, la Prim?ria Pa?cani se primesc cereri în vederea acord?rii tichetelor sociale, de s?rb?tori. De acestea vor putea beneficia cei care au venituri pe membru de familie de pân? la 450 lei.

Tichetele de s?rb?tori care vor fi acordate în aceast? iarn? sunt în valoare de 100 lei. Num?rul lor se va stabili abia dup? ce vor fi înregistrate toate cererile ?i anchetele sociale.

Documentele necesare pentru a primi aceste tichete sunt urm?toarele:

  1. Acte de identitate ale solicitantului ?i ale membrilor familiei, certificate de c?s?torie, de na?tere ale copiilor cu vârsta de pân? la 14 ani, dup? caz, certificat de deces, actele se prezint? în original iar copiile xerox r?mân la dosar.
  2. Copie xerox dup? Hot?rare judec?toreasc? de divor?, hot?râre de plasament familial, de adop?ie, de tutel?, dup? caz.
  3. Adeverin?? de salariat, cu men?iunea salariul net aferent lunii anterioare depunerii cerereii.
  4. Cupon de pensie – de pe luna anterioar? depunerii cererii.
  5. Cupon de indemniza?ie, ?omaj, handicap, cre?terea copilului – de pe luna anterioar? depunerii cererii.
  6. Alte surse de venit – orice document justificativ.

Aten?ie! Neprezentarea actelor de identitate în original, respinge cererea.

Sursa

 

Comentarii

comentarii