Primarul Dumitru Pantazi a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul „Perla Neagră”

pantazi dna cercetat Primarul Dumitru Pantazi a fost trimis ast?zi în judecat? de procurorii Direc?iei Na?ionale de Anticorup?ie pentru infrac?iunea de abuz în serviciu. Acesta este al doilea dosar penal în care edilul Pa?caniului este acuzat de fapte de corup?ie.

Conform unui comunicat de pres? remis de DNA, search al?turi de primarul Dumitru Pantazi, prostate au mai fost trimi?i în judecat? un num?r de trei func?ionari publici: Mircea Zuzan, physician Ciprian Prisecaru ?i Elena Sârghiu??.

Procurorii îi acuz? pe ace?tia c? au emis o autoriza?ie de construc?ie pe baza unor documente falsificate. Pe baza acestui act ?i a unui proiect falsificat, societatea Perla Neagr? a construit un fast food pe Esplanad?.

În acest dosar, procurorii au ob?inut ?i prima recunoa?tere. Dorin-Alexandru Curelaru, unul din proiectan?i, a semnat un acord de recunoa?tere a vinov??iei ?i va primi 8 luni de închisoare cu amânare a aplic?rii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere fiind de 2 ani.

Men?ion?m c?, Dumitru Pantazi a fost trimis în judecat? în dosarul „AgroComplex” în urm? cu exact un an de zile de aceia?i procurori DNA, fiind acuzat de complicitate la abuz în serviciu.

Red?m mai jos comunicatul de pres?:

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciului Teritorial Ia?i au dispus trimiterea în judecat?, în stare de libertate, a inculpa?ilor:

PANTAZI DUMITRU, la data faptei primar al Municipiului Pa?cani, ZUZAN MIRCEA, la data faptei Secretar al Consiliului Local al Municipiului Pa?cani ?i PRISECARU OVIDIU-CIPRIAN, la data faptei persoana cu responsabilitate în domeniul amenaj?rii teritoriului ?i urbanismului din aparatul propriu al Primarului Municipiului Pa?cani, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu dac? func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

SERGHIU?? ELENA, la data faptelor inspector în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului ?i Disciplina în Construc?ii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pa?cani, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

– abuz în serviciu dac? func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

– fals intelectual,

ONEA?? EMILIAN, la data faptelor administrator al SC Perla Neagr? SRL, cu privire la s?vâr?irea a dou? infrac?iuni de uz de fals.

BODNAR VASILE, la data faptelor administrator al SC Fab Casa Nou? SRL, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

– fals în înscrisuri sub semn?tur? privat?,

– complicitate la fals intelectual în form? continuat?,

– uz de fals,

SC „FAB CASA NOU?” SRL, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

– fals în înscrisuri sub semn?tur? privat?,

– complicitate la fals intelectual în form? continuat?,

– uz de fals,

SC „PERLA NEAGR?” SRL, cu privire la s?vâr?irea a dou? infrac?iuni de uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, prim?ria Pa?cani a derulat o procedur? de licita?ie public? pentru concesionarea unui teren în suprafa?? de 15 m.p. care a fost adjudecat de SC Perla Neagr? SRL, administrat? de inculpatul Onea?? Emilian.

În continuare, inculpatul Onea?? Emilian, beneficiind de ajutorul inculpa?ilor Bodnar Vasile ?i Curelaru Dorin-Alexandru, în calitate de conductor arhitect cu drept de semn?tur? ?i membru al Ordinului Arhitec?ilor din România, a depus la prim?ria Pa?cani cererea pentru emiterea unei autoriza?ii de construire „fast-food parter (construc?ie demontabil?)”

În documenta?ia ata?at? acestei cereri, inculpa?ii Bodnar Vasile ?i Curelaru Dorin-Alexandru au precizat c? terenul pe care urma a fi edificat? construc?ia respectiv? era în suprafa?? de 36 m.p., aspect neconform cu realitate ?i cunoscut de administratorul SC Perla Neagr? SRL.

În perioada 16.07.2012 – 11.02.2013, inculpatul Pantazi Dumitru, în calitate de Primar al Municipiului Pa?cani, împreun? cu inculpa?ii Zuzan Mircea ?i Prisecaru Ovidiu-Ciprian, în exercitarea atribu?iilor de serviciu au semnat o autoriza?ie de construire, în condi?iile în care nu exista acordul scris, dat în form? autentic?, de c?tre proprietarii unei cl?diri învecinate (form? cerut? de dispozi?iile actelor normative în vigoare ?i prev?zut? ?i în certificatul de urbanism aferent emis de Prim?ria Municipiului Pa?cani).

Autoriza?ia de construire a fost întocmit? de c?tre inculpata Serghiu?? Elena, cunoscând neregulile de mai sus, document ce a fost ulterior introdus în circuitul de semnare.

În perioada 26.06.2014 – martie 2015, aceea?i inculpat? a f?cut men?iuni nereale pe documenta?ia tehnic? aferent? autoriza?iei de construire, în sensul în care a atestat, în mod nereal, c? a vizat aceast? documenta?ie anterior datei de 11.02.2013, de?i aceast? documenta?ie a fost depus? la Prim?ria Municipiului Pa?cani dup? data de 26.06.2014.

Prin edificarea acelei construc?ii, pe de o parte, au fost v?t?mate interesele legale ale proprietarului cl?dirii respective referitoare la folosin?a respectivului imobil conform necesit??ilor ?i intereselor legitime ale acestuia, ?i ale Municipiului Pa?cani referitoare la respectarea legalit??ii în domeniul autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construc?ii.

Pe de alt? parte, ac?ionând în maniera de mai sus, SC Perla Neagr? SRL a ob?inut un folos nepatrimonial constând în ob?inerea acelei autoriza?ii de construire.

În cauz?, procurorii anticorup?ie au încheiat cu inculpatul Curelaru Dorin-Alexandru un acord de recunoa?tere a vinov??iei, în sarcina acestuia re?inându-se s?vâr?irea infrac?iunii de fals intelectual.

În prezen?a ap?r?torului ales, inculpatul a declarat expres c? recunoa?te comiterea faptei re?inute în sarcina sa, c? accept? încadrarea juridic? pentru care a fost pus? în mi?care ac?iunea penal?, c? este de acord cu felul ?i cuantumul pedepsei aplicate precum ?i cu forma de executare a acesteia, respectiv 8 (opt) luni închisoare cu amânarea aplic?rii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere fiind de 2 ani.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalului Ia?i.

Facem precizarea c? aceast? etap? a procesului penal reprezint?, conform Codului de procedur? penal?, finalizarea anchetei penale ?i trimiterea rechizitoriului la instan?? spre judecare, situa?ie care nu poate s? înfrâng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

 

Sursa

Comentarii

comentarii