Primarul Dumitru Pantazi subvenționează o asociație din banii păşcănenilor

logo primarPrimarul Dumitru Pantazi continu? s?-?i r?spl?teasc? colaboratorii, there din bani publici. Dup? cazul Afloroaei, ast?zi edilul ?ef a propus consilierilor locali, iar ace?tia au aprobat, s? sponsorizeze din banii p??c?nenilor o competi?ie sportiv? coordonat? de fostul s?u consilier personal, Cristian Menegon.

Dincolo de chestiunile de oportunitate, apare ?i o problem? juridic?, penal?. Conform art. 301 din legea penal?, ce define?te conflictul de interese, primarul Dumitru Pantazi nu poate participa la luarea deciziilor în favoarea celor cu care a fost în rela?ii de munc? în ultimii 5 ani.

„Fapta func?ionarului public care, în exercitarea atribu?iilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a ob?inut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru so?ul s?u, pentru o rud? ori pentru un afin pân? la gradul II inclusiv sau pentru o alt? persoan? cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de munc? în ultimii 5 ani sau din partea c?reia a beneficiat ori beneficiaz? de foloase de orice natur?, se pedepse?te cu închisoarea de la unu la 5 ani ?i interzicerea exercit?rii dreptului de a ocupa o func?ie public?” se arat? în codul penal.

Cum în accep?iunea legii penale, primarul este func?ionar public, înseamn? c? el nu putea fi ini?iatorul acestui proiect de hot?râre deoarece prin acest act s-a ob?inut, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru o persoan? cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de munc? în ultimii 5 ani. Cristian Menegon, fostul purt?tor de cuvânt al Prim?riei, este acum candidat pe listele PSD, al?turi de cel?lalt organizator al competi?iei, Alexandru Anghelu?.

Acest aspect a fost sesizat în plenul ?edin?ei de consilierul local Marius Pintilie care a atras aten?ia asupra înc?lc?rii articolului din legea penal?. În replic?, Codrin Toma, avocat de profesie ?i consilier local, a explicat c? în aceast? situa?ie, prevedere legal? nu se aplic? deoarece banii se dau c?tre o asocia?ie nu c?tre Cristian Menegon.

Curtea Constitu?ional? a explicat printr-o decizie, în anul 2015, însemn?tatea conflictului de interese. „Referitor la incriminarea faptelor de conflict de interese, Curtea a re?inut c? aceasta are ca scop, pe de o parte, sanc?ionarea penal? a func?ionarului public care, în mod con?tient ?i deliberat, î?i satisface interesele personale prin îndeplinirea atribu?iilor publice, ?i, pe de alt? parte, înl?turarea oric?ror suspiciuni cu privire la conduita persoanelor care exercit? o func?ie public? sau care presteaz? un serviciu public” se arat? într-o decizie a Cur?ii Constitu?ionale.

Sursa

Comentarii

comentarii