Probleme discutate în cadrul audiențelor de ieri la Primăria Pașcani

La audien?ele ?inute de prefectul Romeo Olteanu ieri, viagra 4 aprilie, decease la Prim?ria Pa?cani, au fost prezente 27 persoane care au discutat timp de trei ore ?i jum?tate cu reprezentan?ii Institu?iei Prefectului ?i ai Oficiului de Cadastru ?i Publicitate. Printre problemele sesizate se num?r? cele de fond funciar precum blocaje în circuitul privind retrocedarea terenurilor, nerespectarea unor hot?râri judec?tore?ti. Au fost ?i persoane care au cerut eliberarea titlului de proprietate pe vechiul amplasament. Terenul este îns? ocupat, dar cet??enii refuz? alte amplasamente. Cele mai multe probleme de fond funciar reclamate de ie?enii veni?i în audien?e au vizat suprafe?e de pe raza municipiului Pa?cani ?i a comunelor Valea Seac?, Stolniceni Pr?jescu ?i Todire?ti.
O alt? persoan? nemul?umit? a precizat c? pe terenul s?u sunt amplasa?i doi stâlpi cu re?ele electrice. O alt? persoan? a încercat s? cumpere o locuin?? de la Prim?ria Pa?cani ?i în instan?? acest lucru nu a fost aprobat.
La Institu?ia Prefectului exist? ?i alte cereri de audien?? pentru zona Pa?cani, dar înc? nu a fost stabilit? o dat? la care prefectul Romeo Olteanu s? organizeze o alt? rund? de audien?e.

Comentarii

comentarii