Proiect de ordonanță pentru oprirea furtului de fier vechi

Ministerul Economiei a întocmit un proiect de ordonan?? pentru interzicerea cump?r?rii de?eurilor de la persoane fizice.

Potrivit unui proiect de ordonan?? de urgen?? elaborat de Ministerul Economiei „Se interzice achizi?ionarea de la persoane fizice a de?eurilor metalice feroase ?i neferoase provenite din sectorul energetic, find inclusiv sectorul produc?iei de petrol ?i gaze naturale, al telecomunica?iilor, serviciilor de ap? ?i canalizare precum ?i din alte sectoare de utilitate public?“.

Cump?r?torii de fier vechi vor fi obliga?i s? solicite vânz?torilor datele de identificare, respectiv numele, actul de identitate, codul numeric personal ?i domiciliul, potrivit proiectului. În caz contrar, ace?tia vor primi amenzi cuprinse între 10.000 ?i 30.000 de lei. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ precizeaz? c? „De?eurile metalice feroase ?i neferoase care fac obiectul contraven?iilor prev?zute în prezenta ordonan?? de urgen?? se confisc? ?i se valorific? în condi?iile legii, iar sumele ob?inute în urma valorific?rii acestora se fac venit la bugetul de stat”.

Sursa

 

Comentarii

comentarii