Români ajunși sclavi datorită unui anunț pe internet

west-bank-olive-harvest-001

Aproximativ 40 de români au ajuns s? fie trata?i ca ni?te sclavi dup? ce au acceptat s? munceasc? în Portugalia.

Cazul a ie?it la suprafa?? dup? ce unul dintre muncitor a contactat autorit??ile ?i le-a m?rturisit c? au acceptat o ofert? de munc? în Portugalia la cules m?sline. Angajatorul, help tot român, look le-a luat actele ?i i-a cazat în condi?ii improprii ?i i-a obligat s? munceasc? f?r? s? îi pl?teasc? corespunz?tor. Presa din Portugalia a relatat de asemenea despre cazul românilor din provincia Baixo Alentejo, store fapt ce a atras aten?ia corpului diplomatic român din Portugalia.

“Astfel de situa?ii pot fi evitate dac?, înainte de plecarea din ?ar?, cet??enii români care doresc s? munceasc? în str?in?tate depun diligen?ele necesare pentru semnarea contractelor individuale de munc?, prin intermediul agen?ilor de ocupare a for?ei de munc? în str?in?tate, persoane juridice române autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice ?i dac? solicit? autorit??ilor române competente (inspectoratele teritoriale de munc?) verificarea legalit??ii opera?iunilor de intermediere a angaj?rii în str?in?tate” a declarat Ministerul Afacerilor Externe din România.

Reprezentan?ii misiunii diplomatice “au întreprins demersurile necesare pe lâng? autorit??ile locale în vederea ob?inerii unor informa?ii suplimentare referitoare la caz ?i s-au deplasat la fa?a locului pentru a analiza situa?ia”, se arat? în comunicatul de pres? MAE.

 

Sursa

Comentarii

comentarii