România, împărţită în regiuni și capitalele acestora

România va avea 8 regiuni – Bucure?ti-Ilfov, troche Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud ?i Sud-Est – care vor avea competen?e exclusive sau partajate cu cele ale statului, un buget multianual ?i un pre?edinte, în fruntea unui consiliu regional, potrivit proiectului Legii privind regiunile.

Regiunile prev?zute de proiect sunt:

  • Regiunea Bucure?ti-Ilfov – municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov, cu re?edin?a în municipiul Bucure?ti;
  • Regiunea Centru – jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mures ?i Sibiu, cu re?edin?a în municipiul Alba Iulia;
  • Regiunea Nord Est – jude?ele Bac?u, Boto?ani, Neam?, Ia?i, Suceava ?i Vaslui, cu re?edin?a în municipiul Piatra Neam?;
  • Regiunea Nord-Vest: jude?ele Bihor, Bistri?a-N?s?ud, Cluj, Maramure?, Satu Mare ?i S?laj, cure?edin?a în municipiul Cluj-Napoca;
  • Regiunea Vest: jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?, cu re?edin?a în municipiul Timi?oara;
  • Regiunea Sud-Vest: jude?ele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedin?i ?i Gorj, cu re?edin?a în municipiul Craiova;
  • Regiunea Sud: jude?ele Arge?, C?l?ra?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman, cu re?edin?a în municipiul C?l?ra?i;
  • Regiunea Sud Est: jude?ele Br?ila, Buz?u, Constan?a, Gala?i, Tulcea ?i Vrancea, cu re?edin?a în municipiul Br?ila.

Regiunile sunt unit??i administrativ-teritoriale în care se exercit? autonomia regional? ?i în care se organizeaz? ?i func?ioneaz? autorit??i ale administra?iei publice regionale.

Proiectul mai  prevede ca autorit??ile administra?iei publice centrale ?i regionale s? exercite competen?e exclusive ale statului, competen?e partajate (stat-regiune), în cazul în care ambele niveluri pot legifera, dar legile na?ionale prevaleaz? în caz de conflict, precum ?i competen?ele exclusive ale autorit??ilor administra?iei publice regionale.

Competen?ele exclusive ale statului vizeaz? Constitu?ia; ap?rarea; cet??enia, imigra?ia, emigra?ia ?i extr?darea; finan?ele ?i sistemul monetar; frontierele ?i unit??ile vamale; siguran?a na?ional?. Competen?ele partajate (stat – regiune) vizeaz? rela?iile interna?ionale – în special cu UE, comer?ul exterior, educa?ia primar? ?i secundar?, re?ele de transport – rutier, c?i ferate, naval ?i maritim, aerian, împreun? cu infrastructurile aferente (porturile ?i aeroporturile pentru uz civil); protec?ia ?i securitatea for?ei de munc?, prevenirea dezastrelor.

Proiectul stabile?te ?i func?ionarea Consiliului regional, care “se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic?, în caz de r?zboi sau de catastrof?”.

Pre?edintele Consiliului Regional reprezint? regiunea în raporturile cu ter?ii, convoac? ?i conduce ?edin?ele consiliului regional ?i dispune m?surile necesare pentru preg?tirea ?i desf??urarea în bune condi?ii a acestora, exercit? func?ia de ordonator principal de credite, coordoneaz? ?i controleaz? realizarea activit??ilor de investi?ii, r?spunde de buna func?ionare a administra?iei publice regionale, asigur? respectarea prevederilor Constitu?iei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor pre?edintelui României, a hot?rârilor ?i ordonan?elor Guvernului, a hot?rârilor consiliului regional, precum ?i a altor acte normative.

În proiect se mai arat? c? fiecare regiune î?i stabile?te un buget multianual, care trebuie aprobat ?i actualizat în fiecare an ?i care este elaborat având în vedere planificarea regional?.

De asemenea, în proiect se arat? c? pe lâng? fiecare consiliu regional se înfiin?eaz?  ?i func?ioneaz? un Consiliu Consultativ Economic ?i Social, organism cu rol consultativ.

În fiecare regiune func?ioneaz? câte o agen?ie pentru dezvoltare regional?, organism nonguvernamental, nonprofit, de utilitate public?, cu personalitate juridic?, care func?ioneaz? în domeniul dezvolt?rii regionale.

Sursa

Comentarii

comentarii