Românii vor sărbători pe 19 noiembrie "Ziua Bărbatului"

spoSe vorbea despre acest lucru de câteva luni, order îns?, look de ieri, totul a devenit oficial. Deputa?ii au adoptat miercuri o lege prin care ziua de 8 Martie este declarat? Ziua Femeii ?i cea de 19 noiembrie, Ziua B?rba?ilor, ale?ii sus?inând c? „s?rb?torirea celor dou? zile este un prilej de a îmbun?t??ii rela?iile dintre sexe” ?i de a promova „modele masculine pozitive”, nu doar vedete.

Legea a fost adoptat? cu 204 voturi „pentru”, 16 „împotriv?” ?i 63 de ab?ineri ?i va fi trimis? pre?edintelui Klaus Iohannis, spre promulgare.

Potrivit propunerii legislative ini?iate de cinci senatori de la PSD ?i PNL, autorit??ile administra?iei publice pot organiza manifest?ri ?i ac?iuni publice dedicate s?rb?toririi acestor zile, iar Televiziunea Public? ?i Societatea Român? de Radiodifuziune vor putea include în programele lor „emisiuni dedicate promov?rii drepturilor femeii sau, dup? caz, drepturilor b?rba?ilor”.

Conform Raportului Comisiei pentru egalitate de sexe din Camera Deputa?ilor, propunerea legislativ? „are ca scop eliminarea discrimin?rii dintre femei ?i b?rba?i ?i cre?terea gradului de con?tien?izare prin concilierea vie?ii de familie cu cea personal?. S?rb?toriea celor dou? zile este un prilej de a îmbun?t??ii rela?iile dintre sexe”. Membrii Comisiei pentru egalitate de ?anse mai sus?in c? „Ziua femeii nu trebuie confundat? cu cea a mamei ?i ziua b?rbatului cu cea a tat?lui”.

Deputatul PNL Mircea Dolha a afirmat c? PNL va sus?ine aceast? propunere pentru c? liberalii cred c? rela?iile dintre b?rba?i ?i femei pot fi mai bune.

În expunerea de motive a proiectului de lege se arat? c?, „în contextul în care vorbim despre egalitatea de ?anse între femei ?i b?rba?i, ?i celebrarea Zilei Femeii, pu?ine persoane cunosc îns? faptul c? exist? ?i o zi interna?ional? a b?rbatului”, celebrat? pe data de 19 noiembrie, în aproape 60 de state.

Cei cinci senatori, Nicolae B?d?l?u, Florinel Butnaru, Sorin Constantin Laz?r, Pavel Marian (PSD), Nelu T?taru (PNL) ?i Ioan Iovescu (PPDD), au ar?tat c? Ziua Interna?ional? a Femeii este s?rb?torit? anual pe 8 martie, motivele celebr?rii fiind legate de realiz?rile sociale, politicile ?i condi?iile economice ale femeilor, cât ?i de fenomenul discrimin?rii, iar pu?ine persoane cunosc c? exist? ?i o Zi Interna?ional? a B?rbatului.

Ini?iatorii au men?ionat, în expunerea de motive a proiecului, citând din Wikipedia, c? Ziua B?rbatului a fost inaugurat? în Trinidad Tobago, în 1999, ?i î?i g?se?te sus?inere la mai multe persoane ?i grupuri din Australia, Caraibe, SUA, Asia, Europa, Africa ?i ONU.

Potrivit ini?iatorilor, instituirea Zilei Interna?ionale a B?rba?ilor are ca scop ?i promovarea modelelor pozitive de sex masculin, „nu doar vedete de cinema ?i b?rba?i din sport, ci oameni de zi cu zi din clasa de lucru care tr?iesc vie?i decente, cinstit”.

De asemenea, un alt argument este nevoia de a discuta despre s?n?tatea b?rba?ilor ?i bun?starea social?, emo?ional?, fizic? ?i spiritual?, pentru a eviden?ia discriminarea împotriva b?rba?ilor, în domeniile serviciilor sociale.

Sursa

Comentarii

comentarii