Salariul mediu net a crescut cu 4%

Salariul-mediu-brut-este-mai-mare-in-firmele-cu-mai-putini-angajatiSalariul mediu nominal net a ajuns la 1.617 lei în martie, decease în cre?tere fa?? de luna precedent? cu 4, sale 1%, healing cele mai mari câ?tiguri fiind înregistrate în industria tutunului, de 5.645 lei, iar cele mai mici în hoteluri ?i restaurante, unde un angajat a primit în medie 860 de lei.

În majoritatea activit??ilor din sectorul economic nivelul salariului mediu net a fost mai mare în martie decât în luna precedent?, ca urmare a acord?rii de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, pentru performan?e deosebite sau pentru s?rb?torile de Pa?te), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de mas? ?i tichete cadou), realiz?rilor de produc?ii ori încas?rilor mai mari.

Cea mai mare cre?tere a salariului s-a înregistrat în domeniul fabric?rii produselor din tutun (19,3%). Au crescut cu 10,5% – 18,5% ?i salariile în domenii precum fabricarea de produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor farmaceutice de baz? ?i a preparatelor farmaceutice, fabricarea b?uturilor, fabricarea produselor de cocserie ?i a produselor ob?inute din prelucrarea ?i?eiului, activit??i de servicii anexe extrac?iei, extrac?ia petrolului brut ?i a gazelor naturale, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn ?i plut? (cu excep?ia mobilei; fabricarea articolelor din paie ?i din alte materiale vegetale împletite), fabricarea calculatoarelor ?i a produselor electronice ?i optice.

O cre?tere ceva mai mic?, între 7% ?i 10,5%, s-a înregistrat în domeniile asigur?rilor, reasigur?rilor ?i ale fondurilor de pensii, fabricarea produselor din cauciuc ?i mase plastice, tranzac?ii imobiliare, activit??i de editare, fabricarea substan?elor ?i a produselor chimice, activit??i de servicii administrative ?i activit??i de servicii suport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor ?i semiremorcilor, captarea, tratarea si distribu?ia apei.

Cu 5-7% s-au majorat ?i câ?tigurile în domeniile produc?iei cinematografice, video ?i de programe de televiziune, telecomunica?ii, fabricarea de ma?ini, utilaje ?i echipamente, colectarea ?i epurarea apelor uzate, comer? cu ridicata ?i cu am?nuntul, repararea autovehiculelor ?i motocicletelor, cercetare-dezvoltare, informa?ii ?i comunica?ii ?i fabricarea produselor textile.

Sc?deri ale câ?tigului salarial mediu net fa?? de luna precedent? au fost determinate de nerealiz?rile de produc?ii ori încas?rile mai mici , de acordarea primelor ocazionale în luna februarie, în unele activit??i economice.

Cele mai semnificative sc?deri ale salariilor s-au înregistrat în alte activit??i extractive (-4,8%) ?i în activit??ile auxiliare intermedierilor financiare, inclusiv activit??ile de asigurare ?i fonduri de pensii (-4,1%).

În sectorul bugetar salariul mediu net a crescut u?or fa?? de luna precedent?. În înv???mânt câ?tigurile au urcat cu 2,8%, ca urmare a pl??ii cu ora a cadrelor didactice, în s?n?tate ?i asisten?? social? cu 1,2%, ca urmare a pl??ii drepturilor salariale cuvenite salaria?ilor din unele unit??i din domeniul asisten?ei sociale care s-au confruntat în lunile anterioare cu dificult??i financiare, iar în administra?ia public? salariile au crescut cu 0,7%.

Sursa

Comentarii

comentarii