Schimb intercultural de tineri la Muncelu de sus

tineriONG-ul Yellow Shirts organizeaz? ”Rural-Urban-Nature”, mind primul s?u proiect în cadrul programului “Erasmus+”, ce va avea loc în diferite loca?ii din România, ?i anume în Muncelu de Sus – Masivul Ceahl?u – S?cel – Baia Mare, între 26 august – 9 septembrie 2014. Scopul proiectului este de a promova în rândul tinerilor, cu preponderen?? al liceenilor, diverse modalit??i de petrecere a timpului liber prin activit??i socio-culturale atât în mediul rural, cât ?i cel urban.

Pe parcursul celor cincisprezece zile, dou?zeci ?i doi de voluntari ?i lucr?tori de tineret din dou? ??ri (România ?i Turcia) vor lua parte la jocuri de cunoa?tere ?i de team building, ac?iuni de ecologizare, ateliere de protec?ie a mediului înconjur?tor ?i reciclarea de?eurilor, obiecte din materiale reciclate, fotografie spa?iu rural-urban, activit??i specifice muntelui, via?a la ?ar?-via?a la ora?, metode de petrecere a timpului liber, diferen?e ?i oportunit??i date de spa?iul urban, respectiv rural, carier? ?i locuri de munc? în cele dou? medii, precum ?i vor descoperi împreun? ce presupune programul „Erasmus+”, ini?iindu-se în acela?i timp ?i în cultura româneasc? ?i tradi?iile locale.

Printre obiectivele proiectului, se num?r? crearea unei conexiuni puternice între participan?i, în domeniul tineretului, pentru a promova cet??enia activ?, a aduce împreun? culturi diferite, a ajuta în interac?ionarea într-o manier? direct? ?i dezvoltarea solidarit??ii ?i toleran?ei printre tineri. De asemenea, dorim ca prin acest proiect s? promov?m evenimentele socio-culturale în rândul tinerilor, s? oferim alternative a petrecerii timpului liber, precum ?i s? încuraj?m tinerii s? se implice în realizarea unor activit??i benefice atât lor, cât ?i comunit??ii lor.

Metodele alese drept suport pentru realizarea obiectivelor propuse constau în mese rotunde cu discu?ii, dezbateri, jocuri de dinamic? a grupului, seminarii teoretice, ateliere de fotografie, munca în echip?, expozi?ii, precum ?i evenimente culturale. Activit??ile vor avea loc la Tab?ra F?get (Muncelu de Sus, jud. Ia?i) înte 26 – 31 august, Masivul Ceahl?u (jud. Neam?) în 1 septembrie, Pensiunea Kristal (S?cel, jud. Maramure?) între 2 – 4 septembrie ?i Tab?ra Mara (Baia Mare, jud. Maramure?) între 4 – 9 septembrie 2014.

În cadrul acestui proiect, se vor organiza ?i dou? expozi?ii de c?tre participan?ii no?tri. În data de 31 august 2014, începând cu ora 16.30 la Clubul Copiilor din str. Vasile Alecsandri, nr. 12, Pa?cani, expozi?ia de obiecte de art? din materiale reciclate, respectiv în data de 8 septembrie 2014, începând cu ora 17.00 la Bastionul M?celarilor din str. Izvoarelor, nr. 2, Baia Mare, expozi?ia de fotografii ilustrând spa?iul rural ?i urban.

„Dorim s? scoatem tineretul din aceast? stare de amor?eal? dat? de mediul virtual în care ne afund?m cu to?ii din ce în ce mai mult, oferindu-le cât mai multe posibilit??i de petrecere a timpului liber prin activit??i socio-culturale. Acest proiect dore?te s? stimuleze în principal capacitatea de comunicare ?i cooperare între tineri, atât la nivel de echip?/individ, cât ?i la nivel cultural ?i lingvistic. Cele dou? grupuri au o componen?? diversificat?, având tineri din medii rurale sau cu oportunit??i economice reduse. Va fi o adevarat? provocare pentru noi, fiind primul proiect organizat cu o perioad? de desf??urare de dou? s?pt?mâni, în patru loca?ii diferite din nordul României. Cu siguran??, va fi o experien?? inedit? pentru noi ca organizatori ?i comunit??i gazd?, cât ?i pentru ace?ti liceeni.”, a declarat Andreea C?plescu, pre?edintele organiza?iei Yellow Shirts.

Partenerii acestui proiect sunt: Clubul Copiilor, Centrul de Reciclare (Pa?cani, jud. Ia?i), Liceul “Bogdan Vod?” (H?l?uce?ti, jud. Ia?i), Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Ia?i, Muzeul Jude?ean de Istorie ?i Arheologie, Bastionul M?celarilor, Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Maramure?, Asocia?ia DEIS, Asocia?ia Mansio (Baia Mare, jud. Maramure?) ?i Liceul de ?tiin?e Gönen (Gönen, Turcia), finan?area principal? fiind prin programul ”Erasmus+”.

Yellow Shirts încearc? s? faciliteze sus?inerea ?i integrarea tinerilor în societate, membrii ONG-ului nefiind implica?i pentru prima dat? într-un astfel de proiect. “World Fair Trade Day 2010”, “My life has priority!Wold you let me live?”, “All for one and one for all” sau „Creating new bridges” sunt doar câteva dintre proiectele pe care ace?tia le-au organizat ?i în cadrul c?rora au c?p?tat experien?? pentru a realiza astfel de proiecte.

Acest proiect a fost finan?at cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast? comunicare reflect? numai punctul de vedere al autorului ?i Comisia nu este responsabil? pentru eventuala utilizare a informa?iilor pe care le con?ine.

Detalii ?i informa?ii suplimentare legate de proiect, pot fi ob?inute la num?rul de telefon 0741 249 264, persoan? de contact, Andreea C?plescu.

Comentarii

comentarii