Școli din Pașcani care îți asigură un viitor

Scoala SpecialaSe caut? mai mult ca oricând meseria?i. Avem de trei ori mai mul?i elevi la ?colile profesionale decât anul trecut, try iar tendin?ele sunt de cre?tere. Copiii care nu s-au visat olimpici caut? s? înve?e mecanic?, click tâmpl?rie sau croitorie, ca s?-?i asigure un loc de munc?. Le garanteaz? asta ?i Ministerul Educa?iei, care suplimenteaz? clasele în func?ie de cele mai c?utate meserii.

A început cea de-a doua etap? pentru admiterea în înv???mântul profesional de stat cu durata de 3 ani. Pe cele 2 464 de locuri aprobate prin planul de ?colarizare pentru anul ?colar 2016-2017 pentru ÎPT cu durata de 3 ani, s-au înscris pân? acum un num?r de 1 149 de absolven?i de clasa a VIII-a.

La urm?toarele ?coli s-a dep??it num?rul de locuri aprobate prin planul de ?colarizare ?i s-a organizat o prob? suplimentar? de admitere, la obiectele educa?ie tehnologic? ?i biologie: Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” – mecanic auto ; Liceul Tehnologic „M. Busuioc” Pa?cani – frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, mecanic auto; ?coala Profesional? Fântânele – agricultor culturi de câmp.

În aceast? prim? etap? de admitere ?i-au completat num?rul de locuri la calific?rile: brutar patiser produse f?inoase, buc?tar, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, osp?tar-chelner-vânz?tor produse alimentare, comerciant-vânz?tor, operatori de ma?ini cu comand? numeric?, sudor, l?c?tu? mecanic prest?ri servicii, mecanic utilaje în instala?ii în industrie urm?toarele unit??i de înv???mânt: Colegiul Agricol „V. Adamachi”, Colegiul Tehnic „I. C. ?tef?nescu”, Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Colegiul Tehnic „Unirea” Pa?cani, Liceul Tehnologic Hârl?u, Liceul Tehnologic „Petru Rare?” Târgu Frumos, Liceul Tehnologic Lespezi.

Luni, 11 iulie 2016, se va face validarea listei candida?ilor declara?i admi?i de c?tre comisia de admitere jude?ean?. Astfel, se vor afi?a la sediul unit??ilor de înv???mânt profesional listele cuprinzând candida?ii admi?i ?i respin?i la înv???mântul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descresc?toare a mediei de admitere la înv???mântul profesional.

În perioada 11-15 iulie are loc depunerea dosarelor de înscriere la unit??ile ?colare la care candida?ii au fost declara?i admi?i. În data de 18 iulie se afi?eaz? la sediul unit??ilor de înv???mânt profesional lista candida?ilor înmatricula?i ?i lista cu locurile r?mase libere în înv???mântul profesional dup? depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere.

În data de 20 iulie se afi?eaz? în toate unit??ile de înv???mânt gimnazial ?i la sediul I.S.J. lista cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în înv???mântul profesional de stat din jude?. Etapa a II-a de admitere începe în ziua de 16 august ?i se termin? în ziua de 31 august, iar etapa a III-a începe în ziua de 1 septembrie ?i se termin? în ziua de 7 septembrie.

Comentarii

comentarii