Se caută director general la Prest Serv Apa

prest serv apa_400_300Prest Serv Apa Pa?cani organizeaz? selec?ia candida?ilor în vederea desemn?rii directorului general. Momentan, tadalafil aceast? func?ie este ocupat? de Ioan Prisecaru. Interviul va avea loc pe data de 30 septembrie.

Procedura de evaluare ?i selec?ie a candida?ilor se organizeaz? în condi?iile respect?rii prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernan?a corporativ? a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215 / 2001, privind administra?ia public? local?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, cu respectarea principiilor nediscrimin?rii, tratamentului egal ?i transparen?ei ?i cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani.

Procedura de recrutare ?i selec?ie cuprinde dou? etape:

–          Etapa I – selec?ia dosarelor;

–          Etapa II – interviul – pentru candida?ii declara?i “admis” dup? desf??urarea primei etape. Candida?ii vor fi evalua?i ?i selecta?i pe baza cuno?tin?elor, experien?ei ?i a abilit??ilor manageriale.

Candida?ii vor prezenta Oferta tehnic? (în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011) – Proiect al unui plan de management, care s? con?in? o propunere privind strategiile de management – având în vedere eficientizarea activit??ii S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani, pentru atingerea obiectivelor ?i criteriilor de performan??, viziunile ?i concep?iile de viitor; prezentarea contribu?iilor proprii propuse.

Interviul se va desf??ura în limba român?.

Criteriile de selec?ie ale candida?ilor sunt urm?toarele:

 1. Îndeplinirea condi?iilor legale de participare, demonstrate prin con?inutul dosarului de participare;
 2. Capacitatea managerial? /viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu ?i lung.

Abilit??ile manageriale vor fi evaluate pe baza urm?toarelor criterii:

a. capacitate de analiz?, sintez? ?i adoptarea deciziilor;

b. abilit??i de comunicare;

c. orientare c?tre rezultate (simul?ri privind evolu?ia viitoare a societ??ii, cu respectarea indicatorilor de performan?? minimali, prev?zu?i în Hot?rârea Consiliului Local al Municipiului Pa?cani nr. 80/30.05.2014).

Criterii de evaluare a ofertei tehnice – 100 pct

 a)      Motiva?ia – 20 puncte.

 b)      Obiective propuse – 70 puncte:

 • 25 – tehnice
 • 25 – economice
 • 20 – de perspectiv?

c)      Argumentare ?i convingere – 10 puncte

Calendarul concursului:

Anun? privind selec?ia directorului general – 25.08.2014

Stabilirea termenului de depunere a dosarelor – 25.09.2014

Primirea dosarelor candida?ilor pentru ocuparea postului – 25.08 – 25.09.2014, ora 16:00

Înregistrarea dosarelor primite de la candida?i – 25.08 – 25.09.2014

Verificarea dosarelor personale de la candida?i pentru ocuparea posturilor – 25.09.2014

Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor – 29.09.2014

Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor – 29.09.2014

Anun?area rezultatelor verific?rii dosarelor – 29.09.2014

Sus?inerea interviului – 30.09.2014

Condi?ii de participare

1.       Cet??enie român? / cet??enie apar?inând  altor state membre ale Uniunii Europene ?i domiciliul în România;

2.       Cunoa?terea perfect? a limbii române (scris, vorbit);

3.       Stare de s?n?tate corespunz?toare care s?-i permit? îndeplinirea func?iei de director general, atestat? pe baz? de documente medicale;

4.       Capacitate de exerci?iu deplin?;

5.       Studii superioare de lung? durat?; studii postuniversitare în domeniul managementului (studii de masterat altele) (constituie un avantaj);

6.       Minim 10 ani de experien?? profesional? din care minim 5 în func?ii de conducere, experien?? în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societ??i comerciale profitabile, cu  minim 80 de angaja?i, minim un an de experien?? în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau societ??i comerciale al c?ror obiect de activitate este acela?i, sau asem?n?tor, cu cel al S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani.

7.       Cunoa?terea aprofundat? a cadrului legislativ din România în materie de furnizare a apei, colectarea ?i epurarea apelor menajere ?i a reglement?rilor incidente la nivel local, stabilite prin Hot?râri ale Consiliului Local din Municipiul Pa?cani.

8.       Capacitate de implementare a Planului de management al S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani;

9.       Capacitate de organizare, coordonare si control.

10.    Experien?? în preg?tirea ?i/sau gestionarea proiectelor cu finan?are rambursabil? ?i nerambursabil? (constituie un avantaj);

11.    Abilit??i, calit??i ?i aptitudini necesare: organizare ?i coordonare, analiz? ?i sintez? (inclusiv a datelor economice), planificare ?i ac?iune strategic?, control ?i identificare a deficien?elor, gestionarea riscurilor, rezolvare eficient? a obiectivelor ?i problemelor, gândire strategic?, excelent? comunicare oral? ?i scris?, lucru eficient în echip? atât ca lider, cât ?i ca membru al acesteia, bun? capacitate de rela?ionare cu superiorii, colegii, subordona?ii, abilit??i de negociere ?i de mediere, capacit??i de gestionare eficient? a resurselor alocate;

12.   Cunoa?terea legisla?iei societ??ilor comerciale ?i a ordonan?ei privind guvernan?a corporativ? a întreprinderilor

13.   Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune frauduloas? –art. 242, abuz de încredere – art.238, fals material în înscrisuri oficiale – art.320, fals intelectual – art.321, fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? – art.322, uz de fals  – art. 323, fals în declara?ii  – art.326, fals privind identitatea – art.327, bancruta frauduloasa – art.241 în?el?ciune – art.244, delapidare – art.295, m?rturie mincinoas? – art.273, dare de mit? – art.290, luare de mit? – art.289, prev?zute în Codul Penal, pentru infrac?iuni prev?zute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea ?i sanc?ionarea sp?l?rii banilor, precum ?i pentru instituirea unor m?suri de prevenire ?i combatere a finan??rii actelor de terorism, republicat?.

14.   Nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?, a?a cum este aceasta definit? prin lege, sens în care candidatul va depune o declara?ie notarial?;

15.   Nu intr? sub inciden?a Art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernan?a corporativ? a întreprinderilor publice.

Dosarul de participare  trebuie s? con?in? obligatoriu:

 1. Scrisoare de inten?ie.
 2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referin?e detaliate privind activitatea profesional?, realiz?ri remarcabile.
 3. Copie dup? actul de identitate sau orice alt document care atest? identitatea, potrivit legii.
 4. Copii dup? documentele care atest? educa?ia ?i preg?tirea profesional? (diplom? de licen??, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfec?ionare în domeniul  managementului).
 5. Documente / adeverin?? în original, din care s? rezulte experien?a în administrarea / managementul unor regii autonome sau societ??i comerciale profitabile, inclusiv societ??i comerciale din sectorul privat, din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani.
 6. Cazier judiciar sau o declara?ie pe proprie r?spundere prin care candidatul va confirma c? nu se afl? într-una din situa?iile prev?zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernan?a corporativ? a întreprinderilor publice ori c? nu a suferit o condamnare pentru o infrac?iune legat? de conduita profesional?.
 7. Adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare ?i capacitatea deplin? de exerci?iu ?i aviz psihologic pentru exercitarea unei func?ii de conducere; Adeverin?a trebuie s? fie eliberat? cu cel mult 1 lun? anterior depunerii candidaturii, de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate. Adeverin?a va con?ine, în clar, num?rul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii Publice.
 8. Declara?ie de consim??mânt care s? confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realiz?rii procedurii de recrutare ?i selec?ie, precum ?i acordul de a permite comisiei verificarea informa?iilor furnizate.
 9. Copie dup? carnetul de munc? ?i extras din REVISAL sau adeverin??, dup? caz.
 10. Declara?ie notarial? pe propria r?spundere, din care s? rezulte c? în perioada în care a ocupat o func?ie de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societ??i comerciale din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani, aceasta a înregistrat profit, cel pu?in pe parcursul unui exerci?iu financiar.
 11. Declara?ie notarial? pe propria r?spundere, dat? în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernan?a corporativ? a întreprinderilor publice ?i ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declara?ii.
 12. Declara?ie pe propria r?spundere, potrivit c?reia, în ultimii 10 ani, nu a fost destituit dintr-o func?ie public? sau/?i nu i-a fost desf?cut contractul individual de munc? din motive imputabile candidatului la func?ia de director general.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezint? înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate de c?tre expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare ?i documentele solicitate se vor depune personal la Secretariatul   Consiliului de Administra?ie al S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani în termen de 30 de zile calendaristice de la data public?rii anun?ului pe site-ul societ??ii, (pân? la data de 25.09.2014, ora 16:00), la sediul din Str. Moldovei, nr.33, Municipiul Pa?cani, Jud. Ia?i, în plic închis ?i sigilat, care va avea men?ionat: Candidatura pentru func?ia de Director General al S.C. PREST SERV APA S.A. Pa?cani numele ?i prenumele.

Documentele solicitate se vor depune obligatoriu în limba român? (se pot depune ?i exemplare în orice limb? european?, referin?a pentru interpretarea con?inutului fiind exemplarul de limba român?).

Candida?ii vor primi un num?r de înregistrare ?i data depunerii candidaturii. Dosarele depuse dup? acest termen nu se vor lua în considerare. Dup? expirarea termenului de depunere de 30 zile calendaristice, plicurile sigilate, cuprinzând dosarele candida?ilor, vor fi desigilate ?i analizate de c?tre specialistul în recrutare ?i selec?ie.

Rezultatul selec?iei dosarelor se va publica în termen de maxim 2 zile lucr?toare de la data limit? de depunere a acestora, pe siteul societ??ii www.serv-apa.ro.

Candida?ii care, conform prevederilor legale, au fost declara?i admi?i dup? etapa I – evaluarea / selec?ia dosarelor, vor fi anun?a?i cu privire la data ?i ora la care va avea loc etapa II – interviul, la num?rul de telefon ?i adresa de email precizate în Curriculum Vitae.

În urma propunerii expertului independent în recrutare ?i selec?ie, Consiliul de Administra?ie – prin votul s?u – va numi persoanele alese, în func?ia de conducerea executiv? a societ??ii, ?i va încheia contractele de mandat pe o perioad? de 4 ani cu Directorul General.

Sursa

Comentarii

comentarii